ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:22
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 08/03/2561 15:13:54 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 121 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - กรอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณเบื้องต้น โครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งปม.พ.ศ. 2562 - กิจกรรมของกองนโยบายและแผนในรอบสัปดาห์
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.