ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:16
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 04/02/2562 13:58:44 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 75 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ - หน่วยงานที่สังกัดภายใต้สำนักงานอธิการบดี
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.