ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:21
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 07/03/2561 10:25:33 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 187 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการ - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ - รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งปม.พ.ศ. 2560 - โครงการ/กิจกรรม ประจำสัปดาห์นี้
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.