ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:4
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 11/10/2561 10:16:34 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 76 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 - แจ้ง การขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปี งปม.พ.ศ. 2561
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.