ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 18/08/2559 10:31:15 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 73 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - นโยบายและวิธีการกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี 59 - ขอให้ผู้รับทุนวิจัยสถาบันเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์งานวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.