ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:2
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 18/08/2560 10:28:05 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 120 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ. 2562 - การประชุมชี้แจงและนำเสนอแผนโครงการฯ - การกรอกข้อมูลคำขอตั้ง งปม. - การบริหารงบประมาณ/การปิดระบบ FGMIS - แจ้งให้ดำเนินการส่งวิจัยสถาบัน 5 บท
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.