ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:9
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 11/10/2561 10:33:14 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 111 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ. 2562
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.