ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:9
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
  อัพโหลดเมื่อ: 09/12/2559 04:07:46 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 142 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - กำหนดการ/แนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี งปม.พ.ศ. 2559
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.