ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:22
  ประจำปี: 2559
  วันที่: วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 09/02/2560 09:42:47 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 158 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: - แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ - การจัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี 60 - ประมวลภาพบรรยากาศ กนผ.เข้าศึกษาดูงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ และ มจธ.
จดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.