จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ งาน
2561
28/11/2560 14:11:13
2124
 
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 4 อาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2561
30/10/2560 10:04:01
1894
 
3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาาร จำนวน ๔ อาคาร จำนวน ๑ งาน
2561
20/10/2560 17:45:30
1938
 
4
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน
2560
20/09/2560 15:28:20
1957
 
5
ประกาศผลการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนสนามบิน (ครั้งที่ ๒)
2560
13/09/2560 13:21:33
2098
 
6
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำ RO พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 40 ลิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.17/2561)
2561
28/08/2560 13:34:05
1901
 
7
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.15/2561)
2561
28/08/2560 13:32:26
1814
 
8
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเร (C.B.R) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.12/2561)
2561
28/08/2560 13:30:51
1813
 
9
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.10/2561)
2561
28/08/2560 13:29:25
1958
 
10
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.5/2561)
2561
28/08/2560 13:27:57
1777
 
11
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.3/2561)
2561
28/08/2560 13:26:29
1791
 
12
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 20 เครื่อง (ซ.9/2561)
2561
26/08/2560 10:43:48
671
 
13
ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall+IPS+VPN) จำนวน 1 ชุด(ซ.6/2561)
2561
26/08/2560 10:41:54
675
 
14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดใหญ่แบบท่อลมขนาดไม่น้อยกว่า 388,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด (ซ.47/2560)
2560
25/08/2560 18:25:32
631
 
15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิิ้ว) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 50 เครื่อง (ซ.8/2561)
2561
25/08/2560 18:23:43
637
 
16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำแห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำสำหรับจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 เครื่อง (ซ.4/2561)
2561
25/08/2560 18:21:34
567
 
17
ประกาศผลสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.11/2561)
2561
25/08/2560 11:08:44
612
 
18
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 เครื่อง (ซ.7/2561)
2561
25/08/2560 11:09:09
566
 
19
ประกาศผลเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 80 ชุด (ซ.2/2561)
2561
25/08/2560 11:39:41
566
 
20
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนสนามบิน (ครั้งที่๒)
2560
23/08/2560 16:29:36
650
 
21
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับรถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร จำนวน 1 เครื่อง(ซ.1/2561)
2561
21/08/2560 18:22:00
574
 
22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.31/2560)
2560
21/08/2560 11:20:50
572
 
23
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไขมันสำหรับอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2561)
2561
11/08/2560 15:24:04
607
 
24
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำ RO พร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๔๐ ลิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.17/2561)
2561
11/08/2560 15:22:15
622
 
25
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสกัดไขมัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.16/2561)
2561
11/08/2560 15:21:02
565
 
26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.15/2561)
2561
11/08/2560 15:19:59
568
 
27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงบิ๊กแบนด์ จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2561)
2561
11/08/2560 14:02:16
579
 
28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนดนตรี จำนวน 1 ชุด (ซ.13/2561)
2561
11/08/2560 10:21:09
640
 
29
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 20 เครื่อง (ซ.9/2561)
2561
10/08/2560 15:19:37
623
 
30
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 50 เครื่อง (ซ.8/2561)
2561
10/08/2560 15:13:55
663
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44