จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
511
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.4/2558)
2558
09/10/2557 08:43:08
206
 
512
ประกาศสอบราคาซื้อระบบเกลือฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน จำนวน 1 ชุด (ซ.1/2558)
2558
06/10/2557 13:47:07
194
 
513
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน2 เครื่อง (ซ.2/2557)
2558
06/10/2557 13:45:45
188
 
514
ประกาศผลการสอบราคารซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E.4/2557)
2557
25/09/2557 09:53:53
250
 
515
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ซ.80/2557)
2557
25/09/2557 09:52:48
201
 
516
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.81/2557)
2557
25/09/2557 09:52:05
203
 
517
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.82/2557)
2557
25/09/2557 09:51:13
205
 
518
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า จำนวน 1 งาน (จ.15/2557)
2557
25/09/2557 09:50:14
188
 
519
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.75/2557)
2557
24/09/2557 14:49:06
184
 
520
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและโครงสร้างพร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.83/2557)
2557
24/09/2557 09:51:35
211
 
521
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.83/2557)
2557
24/09/2557 09:02:28
173
 
522
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) (ซ.78/2557)
2557
16/09/2557 16:56:02
203
 
523
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องระดมสมอง (Discussion Rooms) จำนวน 4 รายการ (ซ.79/2557)
2557
16/09/2557 16:55:04
196
 
524
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2556 จำนวน 1,000 เล่ม (จ.14/2557)
2557
16/09/2557 16:53:29
171
 
525
ประกาศผลการสอบราคซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)(ซ.76/2557)
2557
16/09/2557 16:52:15
187
 
526
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2 )
2557
11/09/2557 10:57:40
209
 
527
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.82/2557)
2557
11/09/2557 08:54:34
212
 
528
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2 )
2557
08/09/2557 16:37:26
195
 
529
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.81/2557)
2557
05/09/2557 15:51:23
217
 
530
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ซ.80/2557)
2557
05/09/2557 15:50:07
214
 
531
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2556 จำนวน 1,000 เล่ม (จ.14/2557)
2557
27/08/2557 10:53:10
217
 
532
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักของทางราชการ จำนวน 6 หลังคาเรือน
2557
27/08/2557 10:32:27
245
 
533
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องระดมสมอง (Discussion Rooms) จำนวน 4 รายการ (ซ.79/2557)
2557
27/08/2557 09:36:14
214
 
534
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) ซ.78/2557
2557
27/08/2557 09:33:20
216
 
535
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.12/2557)
2557
27/08/2557 09:31:12
200
 
536
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.73/2557)
2557
27/08/2557 09:27:54
183
 
537
ประกาศผลกรสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่3) ซ.71/2557
2557
27/08/2557 09:25:44
183
 
538
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบแทคโค้ต) จำนวน 1 งาน (จ.13/2557)
2557
27/08/2557 09:24:27
193
 
539
ประกาศผลการสอบราคาจ้างระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน(ครั้งที่2) จ.11/2557
2557
27/08/2557 09:22:44
195
 
540
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.75/2557
2557
20/08/2557 16:36:53
215
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42