จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
511
ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบครอบศรีษะ จำนวน 15 ชุด (ซ.34/2558)
2558
30/10/2557 14:15:40
256
 
512
ประกาศสอบราคาซื้่อเครื่องมือเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ จำนวน 2 เครื่อง (ซ.33/2557)
2558
30/10/2557 14:14:05
253
 
513
ประกาศสอบราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 รายการ (ซ.32/2558)
2558
30/10/2557 14:11:14
250
 
514
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.31/2558)
2558
30/10/2557 14:04:10
275
 
515
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.30/2558)
2558
30/10/2557 11:15:28
248
 
516
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.29/2558)
2558
30/10/2557 11:10:53
258
 
517
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ซ.28/2558)
2558
30/10/2557 11:04:14
224
 
518
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer/double beam)จำนวน 2 เครื่อง (ซ.27/2558)
2558
28/10/2557 10:55:35
240
 
519
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ จำนวน 1 งาน (จ.5/2558)
2558
27/10/2557 15:45:45
246
 
520
ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (ซ.26/2557)
2558
27/10/2557 15:44:45
256
 
521
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน (จ.6/2558)
2558
27/10/2557 15:40:12
258
 
522
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและโครงสร้างพร้อมซอฟแวร์ จำนวน ๑ ชุด (ซ.83/2557)
2558
24/10/2557 17:54:20
261
 
523
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.25/2558)
2558
16/10/2557 16:03:43
340
 
524
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.25/2558)
2558
16/10/2557 16:03:03
279
 
525
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ชนิดเม็ดแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (ซ.24/2558)
2558
16/10/2557 16:02:26
267
 
526
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.24/2558)
2558
16/10/2557 16:01:42
253
 
527
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (ซ.23/2558)
2558
16/10/2557 16:00:59
268
 
528
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.23/2558)
2558
16/10/2557 16:00:10
266
 
529
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง (ซ.22/2558)
2558
16/10/2557 15:59:44
261
 
530
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.22/2558)
2558
16/10/2557 15:59:05
223
 
531
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.21/2558)
2558
16/10/2557 15:56:50
233
 
532
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น จำนวน 1 ชุด (ซ.21/2558)
2558
16/10/2557 15:55:49
234
 
533
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน (จ.4/2558)
2558
16/10/2557 15:43:00
229
 
534
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ.4/2558)
2558
16/10/2557 15:42:08
224
 
535
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (ซ.20/2558)
2558
15/10/2557 09:58:09
282
 
536
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.20/2558
2558
14/10/2557 17:20:54
260
 
537
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมนิวเมติกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.19/2558)
2558
14/10/2557 17:20:09
273
 
538
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.19/2558)
2558
14/10/2557 17:18:03
244
 
539
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.18/2558)
2558
14/10/2557 17:17:36
278
 
540
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.18/2558)
2558
14/10/2557 17:16:55
236
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44