จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
31
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดใหญ่แบบท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 388,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด (ซ.47/2560)
2560
10/08/2560 11:25:01
93
 
32
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเร (C.B.R) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.12/2561)
2561
10/08/2560 11:23:12
43
 
33
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.11/2561)
2561
10/08/2560 11:21:45
40
 
34
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.10/2561)
2561
10/08/2560 11:19:43
30
 
35
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.5/2561)
2561
10/08/2560 11:18:11
33
 
36
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำสำหรับงานด้านจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.4/2561)
2561
10/08/2560 10:18:17
25
 
37
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง (ซ.3/2561)
2561
10/08/2560 10:14:50
26
 
38
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียน จำนวน 80 ชุด (ซ.2/2561)
2561
08/08/2560 15:43:35
62
 
39
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับรถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร จำนวน 1 เครื่อง(ซ.1/2561)
2561
08/08/2560 15:41:52
29
 
40
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2559
2560
03/08/2560 16:38:25
37
 
41
ประกาศผลการขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
2560
02/08/2560 10:21:51
59
 
42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 49 รายการ
2560
27/07/2560 15:10:37
69
 
43
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1129 รายการ
2560
26/07/2560 12:53:07
42
 
44
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 178 รายการ
2560
26/07/2560 12:51:53
35
 
45
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 54 รายการ
2560
25/07/2560 15:47:09
42
 
46
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ (MS) จำนวน 1 งาน
2560
25/07/2560 15:44:07
40
 
47
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
2560
20/07/2560 14:06:58
70
 
48
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
2560
19/07/2560 15:20:55
140
 
49
ประกาศผลการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนสนามบิน
2560
14/07/2560 13:05:54
105
 
50
ประกาศการขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
2560
04/07/2560 16:38:53
154
 
51
การขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนสนามบิน
2560
27/06/2560 19:27:47
150
 
52
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
2560
25/06/2560 15:17:33
89
 
53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมางานปักเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งชุดดวงโคม จำนวน 1 งาน (จ.30/2560)
2560
14/06/2560 10:43:18
97
 
54
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อรถตัดหญ้านั่งขับพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน(กสฬ.)
2560
06/06/2560 13:53:33
112
 
55
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปักเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งชุดดวงโคม จำนวน 1 งาน (จ.30/2560)
2560
17/05/2560 11:37:50
163
 
56
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมางานปักเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งชุดดวงโคม จำนวน 1 งาน (จ.30/2560)
2560
17/05/2560 11:37:19
133
 
57
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2560
11/05/2560 13:53:46
149
 
58
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 37 เครื่อง (จ.46/2560)
2560
03/04/2560 18:00:08
239
 
59
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.29/2560)
2560
30/03/2560 10:06:10
243
 
60
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด (ซ.45/2560)
2560
25/03/2560 12:01:32
187
 
หน้าที่ [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44