จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
571
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.64/2557)
2557
21/06/2557 10:20:56
309
 
572
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.65/2557)
2557
21/06/2557 10:20:08
283
 
573
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.61/2557)
2557
20/06/2557 16:14:13
239
 
574
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.62/2557)
2557
20/06/2557 16:12:43
250
 
575
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานตรวจวัดคุณภาพดิน จำนวน 1 ชุด (ซ.59/2557)
2557
20/06/2557 13:31:46
248
 
576
ประกาศผลการสอบราคาซื้อแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ : RFID TAG:SMARTRAC (ซ.60/2557)
2557
20/06/2557 13:30:35
231
 
577
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาในร่ม 1 จำนวน 1 งาน (จ.6/2557)
2557
18/06/2557 11:00:01
263
 
578
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.63/2557)
2557
18/06/2557 10:57:54
253
 
579
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.5/2557)
2557
11/06/2557 10:27:02
247
 
580
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.58/2557)
2557
09/06/2557 14:51:15
237
 
581
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.57/2557)
2557
09/06/2557 14:50:18
262
 
582
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.62/2557)
2557
09/06/2557 14:18:12
263
 
583
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่2) (ซ.61/2557)
2557
09/06/2557 14:08:21
238
 
584
ประกาศผลการสอบราคาซืัอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.56/2557)
2557
05/06/2557 11:46:27
257
 
585
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.55/2557)
2557
05/06/2557 11:45:30
244
 
586
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) (ซ.52/2557)
2557
05/06/2557 11:40:26
247
 
587
ประกาศสอบราคาแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ : RFID TAG : SMARTRAC มาตรฐาน ISO 15693 จำนวน 80,000 ชิ้น (ซ.60/2557)
2557
03/06/2557 15:15:08
226
 
588
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานตรวจวัดคุณภาพดิน จำนวน 1 ชุด (ซ.59/2557)
2557
03/06/2557 15:06:54
230
 
589
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 3) (ซ.54/2557)
2557
28/05/2557 16:58:32
248
 
590
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ58/2557)
2557
27/05/2557 09:37:38
280
 
591
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.49/2557)
2557
22/05/2557 15:13:51
273
 
592
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.39/2557)
2557
22/05/2557 15:12:58
227
 
593
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.57/2557)
2557
22/05/2557 14:46:22
249
 
594
ประการยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.53/2557)
2557
18/05/2557 16:04:45
243
 
595
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการบรรจุหีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บและการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้งประกอบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
2557
18/05/2557 16:01:55
258
 
596
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) (ซ.56/2557)
2557
12/05/2557 16:25:44
254
 
597
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.50/2557)
2557
12/05/2557 10:57:54
272
 
598
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.48/2557)
2557
12/05/2557 10:56:11
250
 
599
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ห้อง (ครั้งที่2) (ซ.51/2557)
2557
12/05/2557 10:51:17
232
 
600
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.55/2557)
2557
07/05/2557 16:32:25
269
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42