จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
571
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและโครงสร้างพร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.83/2557)
2557
24/09/2557 09:51:35
215
 
572
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.83/2557)
2557
24/09/2557 09:02:28
179
 
573
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) (ซ.78/2557)
2557
16/09/2557 16:56:02
207
 
574
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องระดมสมอง (Discussion Rooms) จำนวน 4 รายการ (ซ.79/2557)
2557
16/09/2557 16:55:04
209
 
575
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2556 จำนวน 1,000 เล่ม (จ.14/2557)
2557
16/09/2557 16:53:29
180
 
576
ประกาศผลการสอบราคซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)(ซ.76/2557)
2557
16/09/2557 16:52:15
196
 
577
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2 )
2557
11/09/2557 10:57:40
216
 
578
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.82/2557)
2557
11/09/2557 08:54:34
219
 
579
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2 )
2557
08/09/2557 16:37:26
203
 
580
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.81/2557)
2557
05/09/2557 15:51:23
226
 
581
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ซ.80/2557)
2557
05/09/2557 15:50:07
219
 
582
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2556 จำนวน 1,000 เล่ม (จ.14/2557)
2557
27/08/2557 10:53:10
223
 
583
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักของทางราชการ จำนวน 6 หลังคาเรือน
2557
27/08/2557 10:32:27
252
 
584
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องระดมสมอง (Discussion Rooms) จำนวน 4 รายการ (ซ.79/2557)
2557
27/08/2557 09:36:14
221
 
585
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) ซ.78/2557
2557
27/08/2557 09:33:20
227
 
586
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ CNC จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.12/2557)
2557
27/08/2557 09:31:12
211
 
587
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานคลังสินค้าสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.73/2557)
2557
27/08/2557 09:27:54
188
 
588
ประกาศผลกรสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่3) ซ.71/2557
2557
27/08/2557 09:25:44
189
 
589
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบแทคโค้ต) จำนวน 1 งาน (จ.13/2557)
2557
27/08/2557 09:24:27
202
 
590
ประกาศผลการสอบราคาจ้างระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน(ครั้งที่2) จ.11/2557
2557
27/08/2557 09:22:44
202
 
591
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.75/2557
2557
20/08/2557 16:36:53
222
 
592
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 2) ซ.76/2557
2557
20/08/2557 16:33:56
241
 
593
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.77/2557
2557
20/08/2557 16:12:50
210
 
594
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.77/2557
2557
20/08/2557 15:44:08
216
 
595
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ซ.76/2557
2557
20/08/2557 15:40:47
206
 
596
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) ซ.75/2557
2557
20/08/2557 15:33:51
218
 
597
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน (จ.10/2557)
2557
17/08/2557 14:53:59
220
 
598
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.69/2557)
2557
17/08/2557 14:53:02
190
 
599
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ซ.68/2557)
2557
17/08/2557 14:51:52
199
 
600
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.74/2557)
2557
17/08/2557 14:50:30
207
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44