จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
631
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปเซรามิกส์ จำนวน 1 ชุด (ซ.63/2557)
2557
18/06/2557 10:57:54
435
 
632
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.5/2557)
2557
11/06/2557 10:27:02
422
 
633
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.58/2557)
2557
09/06/2557 14:51:15
413
 
634
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.57/2557)
2557
09/06/2557 14:50:18
440
 
635
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.62/2557)
2557
09/06/2557 14:18:12
445
 
636
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่2) (ซ.61/2557)
2557
09/06/2557 14:08:21
442
 
637
ประกาศผลการสอบราคาซืัอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.56/2557)
2557
05/06/2557 11:46:27
441
 
638
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.55/2557)
2557
05/06/2557 11:45:30
443
 
639
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) (ซ.52/2557)
2557
05/06/2557 11:40:26
435
 
640
ประกาศสอบราคาแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ : RFID TAG : SMARTRAC มาตรฐาน ISO 15693 จำนวน 80,000 ชิ้น (ซ.60/2557)
2557
03/06/2557 15:15:08
423
 
641
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานตรวจวัดคุณภาพดิน จำนวน 1 ชุด (ซ.59/2557)
2557
03/06/2557 15:06:54
408
 
642
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 3) (ซ.54/2557)
2557
28/05/2557 16:58:32
436
 
643
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ58/2557)
2557
27/05/2557 09:37:38
464
 
644
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.49/2557)
2557
22/05/2557 15:13:51
464
 
645
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.39/2557)
2557
22/05/2557 15:12:58
435
 
646
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ซ.57/2557)
2557
22/05/2557 14:46:22
432
 
647
ประการยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.53/2557)
2557
18/05/2557 16:04:45
428
 
648
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการบรรจุหีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บและการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้งประกอบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
2557
18/05/2557 16:01:55
445
 
649
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) (ซ.56/2557)
2557
12/05/2557 16:25:44
441
 
650
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.50/2557)
2557
12/05/2557 10:57:54
453
 
651
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.48/2557)
2557
12/05/2557 10:56:11
441
 
652
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ห้อง (ครั้งที่2) (ซ.51/2557)
2557
12/05/2557 10:51:17
435
 
653
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.55/2557)
2557
07/05/2557 16:32:25
449
 
654
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) (ซ.54/2557)
2557
07/05/2557 16:31:05
473
 
655
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน (จ.5/2557)
2557
30/04/2557 15:28:19
457
 
656
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.53/2557)
2557
30/04/2557 15:24:30
448
 
657
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.44/2557)
2557
23/04/2557 09:48:56
503
 
658
ประกาศผลกาสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 (ซ.47/2557)
2557
18/04/2557 13:59:01
478
 
659
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2557)
2557
18/04/2557 13:57:31
510
 
660
ประกาศยกเลิกการสอบราาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2557)
2557
18/04/2557 13:56:30
501
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44