จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
661
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) ซ.52/2557
2557
06/04/2557 15:17:14
571
 
662
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.43/2557)
2557
02/04/2557 09:29:18
538
 
663
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ซ.42/2557)
2557
02/04/2557 09:28:31
531
 
664
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.40/2557)
2557
02/04/2557 09:27:08
504
 
665
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2557)
2557
02/04/2557 09:25:45
487
 
666
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3)
2557
02/04/2557 09:24:45
483
 
667
ประกาศสอบราคาซื้อชุดมัลติมีเดียพร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ห้อง (ครั้งที่ 2) (ซ.51/2557)
2557
01/04/2557 15:00:13
513
 
668
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดตั้งประกอบ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน (จ.4/2557)
2557
01/04/2557 14:47:34
464
 
669
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.50/2557)
2557
30/03/2557 13:29:46
462
 
670
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.49/2557)
2557
30/03/2557 11:47:53
440
 
671
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมระบบบรรจุนมอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน (จ.3/2557)
2557
22/03/2557 15:27:51
474
 
672
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (ซ.48/2557)
2557
22/03/2557 15:27:14
498
 
673
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.47/2557)
2557
22/03/2557 15:26:24
490
 
674
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2557)
2557
21/03/2557 16:13:10
489
 
675
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2557)
2557
14/03/2557 14:24:19
536
 
676
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ซ.44/2557)
2557
14/03/2557 14:23:45
508
 
677
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.43/2557)
2557
12/03/2557 10:50:56
501
 
678
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.42/2557)
2557
12/03/2557 10:46:41
506
 
679
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเหล็ก หนา 0.10 ม.
2557
11/03/2557 10:21:51
463
 
680
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 1 รายการ
2557
11/03/2557 10:20:40
468
 
681
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2557)
2557
10/03/2557 10:11:21
474
 
682
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.33/2557)
2557
10/03/2557 10:10:27
465
 
683
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
2557
10/03/2557 10:09:26
474
 
684
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ จำนวน 1 ชุด (ซ.35/2557)
2557
10/03/2557 09:53:48
460
 
685
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.41/2557)
2557
10/03/2557 09:29:57
460
 
686
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.40/2557)
2557
10/03/2557 09:23:34
424
 
687
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.40/2557)
2557
10/03/2557 09:23:05
430
 
688
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักรผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) (ซ.39/2557)
2557
06/03/2557 11:35:39
478
 
689
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2557)
2557
06/03/2557 11:34:52
468
 
690
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้่อเครื่องจักรผลิดนมสดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 1 ชุด
2557
26/02/2557 09:44:25
487
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44