จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
721
ประกาศผลการสอบราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง
2557
30/11/2556 14:36:24
282
 
722
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.13/2557)
2557
30/11/2556 14:13:37
279
 
723
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.13/2557)
2557
30/11/2556 14:13:12
276
 
724
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.12/2557)
2557
29/11/2556 14:38:58
259
 
725
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ครั้งที่ 2) (ซ.12/2557)
2557
29/11/2556 14:38:33
285
 
726
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโมเดลหุ่นจำลองสัตว์ จำนวน 1 ชุด (ซ.7/2557)
2557
29/11/2556 09:03:43
249
 
727
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.11/2557)
2557
28/11/2556 09:56:37
272
 
728
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.11/2557)
2557
28/11/2556 09:52:23
267
 
729
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2557)
2557
27/11/2556 15:22:53
282
 
730
ประกาศขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ซ.10/2557)
2557
27/11/2556 15:21:01
252
 
731
ประกาศผลการสอบราคาซื้ัอครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ
2557
25/11/2556 15:22:17
288
 
732
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ซ.10/2557)
2557
21/11/2556 16:33:51
319
 
733
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.10/2557)
2557
21/11/2556 16:25:56
272
 
734
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด
2557
21/11/2556 15:32:01
273
 
735
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2557
21/11/2556 15:30:06
266
 
736
ประกาศสอบราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง (ซ.9/2557)
2557
15/11/2556 16:34:41
282
 
737
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง (ซ.9/2557)
2557
15/11/2556 16:32:32
263
 
738
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกระเบื้องผนังภายนอกอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 งาน (จ.1/2557)
2557
15/11/2556 16:30:26
267
 
739
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2557)
2557
13/11/2556 09:56:24
286
 
740
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2557)
2557
13/11/2556 09:54:23
284
 
741
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดโมเดลหุ่นจำลองสัตว์ จำนวน 1 ชุด
2557
12/11/2556 16:24:51
260
 
742
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโมเดลหุ่นจำลองสัตว์ จำนวน 1 ชุด (ซ.7/2557)
2557
12/11/2556 16:20:46
285
 
743
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)
2557
12/11/2556 09:45:42
265
 
744
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.6/2557)
2557
11/11/2556 10:21:18
290
 
745
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.6/2557)
2557
11/11/2556 10:19:58
246
 
746
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.2/2557)
2557
11/11/2556 10:16:38
284
 
747
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
2557
05/11/2556 10:29:16
305
 
748
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.5/2556)
2557
05/11/2556 10:11:29
302
 
749
ประกาศสอบราคาซื้ัอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.5/2556)
2557
05/11/2556 10:10:47
319
 
750
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.4/2556)
2557
04/11/2556 09:46:50
281
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43