จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
751
ประกาศผลการสอบราคาซื้ัอครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ
2557
25/11/2556 15:22:17
466
 
752
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ซ.10/2557)
2557
21/11/2556 16:33:51
490
 
753
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.10/2557)
2557
21/11/2556 16:25:56
451
 
754
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด
2557
21/11/2556 15:32:01
450
 
755
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
2557
21/11/2556 15:30:06
437
 
756
ประกาศสอบราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง (ซ.9/2557)
2557
15/11/2556 16:34:41
440
 
757
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องเย็นสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง (ซ.9/2557)
2557
15/11/2556 16:32:32
426
 
758
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกระเบื้องผนังภายนอกอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 งาน (จ.1/2557)
2557
15/11/2556 16:30:26
433
 
759
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2557)
2557
13/11/2556 09:56:24
468
 
760
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ซ.8/2557)
2557
13/11/2556 09:54:23
449
 
761
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดโมเดลหุ่นจำลองสัตว์ จำนวน 1 ชุด
2557
12/11/2556 16:24:51
436
 
762
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโมเดลหุ่นจำลองสัตว์ จำนวน 1 ชุด (ซ.7/2557)
2557
12/11/2556 16:20:46
466
 
763
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)
2557
12/11/2556 09:45:42
438
 
764
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.6/2557)
2557
11/11/2556 10:21:18
447
 
765
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซ.6/2557)
2557
11/11/2556 10:19:58
423
 
766
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.2/2557)
2557
11/11/2556 10:16:38
466
 
767
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
2557
05/11/2556 10:29:16
474
 
768
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.5/2556)
2557
05/11/2556 10:11:29
470
 
769
ประกาศสอบราคาซื้ัอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.5/2556)
2557
05/11/2556 10:10:47
489
 
770
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.4/2556)
2557
04/11/2556 09:46:50
429
 
771
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาทางอาหาร จำนวน 1 ชุด (ซ.4/2556)
2557
04/11/2556 09:44:29
460
 
772
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.3/2557)
2557
24/10/2556 15:12:33
473
 
773
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.3/2557)
2557
24/10/2556 15:11:23
446
 
774
ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (ซ.2/2557)
2557
14/10/2556 11:45:05
502
 
775
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ซ.2/2557)
2557
14/10/2556 11:40:39
556
 
776
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.68/2556)
2556
10/10/2556 13:46:21
511
 
777
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.67/2556)
2556
10/10/2556 13:45:37
464
 
778
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
2557
08/10/2556 10:15:34
487
 
779
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ซ.1/2557)
2557
03/10/2556 16:32:52
467
 
780
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ซ.1/2557)
2557
03/10/2556 16:32:03
523
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44