จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
751
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.13/2556)
2556
29/07/2556 09:46:49
322
 
752
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.56/2556)
2556
29/07/2556 09:45:51
316
 
753
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3)
2556
29/07/2556 09:26:32
333
 
754
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเคลือบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
2556
17/07/2556 10:34:22
386
 
755
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง 302) จำนวน 1 ชุด
2556
17/07/2556 10:30:05
410
 
756
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดประจำอาคารทีปวิชญ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
2556
17/07/2556 10:29:18
386
 
757
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
17/07/2556 10:26:58
379
 
758
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 50 ที่นั่ง (4 ห้อง) จำนวน 4 ชุด
2556
17/07/2556 10:26:14
370
 
759
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (ครั้งที่ 2)
2556
17/07/2556 10:17:11
347
 
760
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการประจำห้องสาธารณสุข จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
17/07/2556 10:16:05
367
 
761
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 (ซ.57/2556)
2556
13/07/2556 14:27:52
362
 
762
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) (ซ.48/2556)
2556
28/06/2556 16:28:03
443
 
763
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 84 ที่นั่ง (2 ห้อง) จำนวน 2 ชุด (ซ.47/2556)
2556
28/06/2556 16:27:04
453
 
764
ประกาศผลการสอบราคาซื้อโคนมและสุกร (ซ.46/2556)
2556
28/06/2556 16:26:25
441
 
765
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.53/2556)
2556
28/06/2556 16:25:47
425
 
766
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังกาอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.13/2556)
2556
28/06/2556 16:19:04
406
 
767
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 5 ส่วนวังจันทน์ จำนวน 1 งาน (จ.12/2556)
2556
28/06/2556 16:18:11
399
 
768
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.56/2556)
2556
28/06/2556 15:31:28
396
 
769
ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดประจำอาคารทีปวิชญ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ซ.55/2556)
2556
28/06/2556 14:54:52
342
 
770
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 410 จำนวน 1 ระบบ จ.11/2556
2556
24/06/2556 11:10:27
342
 
771
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเคลือบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) (ซ.54/2556)
2556
21/06/2556 15:25:21
374
 
772
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๑ ที่นั่ง (ห้อง ป.๓๐๒) จำนวน ๑ ชุด (ซ.52/2556)
2556
20/06/2556 15:27:14
422
 
773
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ๕๐ ที่นั่ง (๔ ห้อง) จำนวน ๔ ชุด (ซ.51/2556)
2556
18/06/2556 15:45:47
406
 
774
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ (ซ.50/2556)
2556
18/06/2556 15:40:29
404
 
775
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.8/2556)
2556
17/06/2556 10:13:29
393
 
776
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บขวด จำนวน 1 งาน (จ.7/2556)
2556
17/06/2556 10:12:35
375
 
777
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.9/2556)
2556
17/06/2556 10:11:57
364
 
778
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการประจำห้องสาธารณสุข จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.49/2556)
2556
17/06/2556 10:11:01
369
 
779
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 (ซ.48/2556)
2556
11/06/2556 11:19:38
363
 
780
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 84 ที่นั่ง (2 ห้อง) จำนวน 2 ชุด (ซ.47/2556)
2556
11/06/2556 11:01:25
386
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42