จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
781
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
04/06/2556 15:21:40
405
 
782
ประกาศสอบราคาซื้อโคนมและสุกร
2556
04/06/2556 15:18:21
369
 
783
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ซ.30/2556)
2556
30/05/2556 12:47:03
432
 
784
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.44/2556)
2556
30/05/2556 12:46:12
410
 
785
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.8/2556)
2556
30/05/2556 12:44:52
389
 
786
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 2 รายการ (จ.6/2556)
2556
21/05/2556 10:06:50
453
 
787
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพันธุ์ไม้น้ำ จำนวน 1 งาน (จ.5/2556)
2556
21/05/2556 10:06:10
461
 
788
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง ป.202) จำนวน 1 ชุด (ซ.43/2556)
2556
21/05/2556 10:05:18
400
 
789
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบพร้อม stage และ Ocular จำนวน 10 เครื่อง (ซ.19/2556)
2556
21/05/2556 10:04:05
417
 
790
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บขวด จำนวน 1 งาน (จ.7/2556)
2556
20/05/2556 14:57:51
384
 
791
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.45/2556)
2556
30/04/2556 16:43:03
498
 
792
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ระบบ (ซ.37/2556)
2556
29/04/2556 13:43:43
454
 
793
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.4/2556)
2556
29/04/2556 13:42:02
416
 
794
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
2556
29/04/2556 13:39:45
412
 
795
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงรีดนมโค จำนวน 1 งาน (จ.3/2556)
2556
29/04/2556 10:53:25
430
 
796
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางบัญชี 48 ที่นั่ง (MS303) จำนวน 1 ชุด (ซ.42/2556)
2556
29/04/2556 10:48:34
410
 
797
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ซ.41/2556)
2556
29/04/2556 10:44:44
400
 
798
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2556)
2556
29/04/2556 10:42:33
364
 
799
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.44/2556)
2556
29/04/2556 10:29:23
334
 
800
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
24/04/2556 14:41:44
372
 
801
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง ป.202) จำนวน 1 ชุด (ซ.43/2556)
2556
07/04/2556 14:59:43
451
 
802
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ซ.40/2556)
2556
07/04/2556 14:51:13
454
 
803
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.36/2556)
2556
07/04/2556 14:49:59
456
 
804
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบปรับอากาศอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ (ซ.33/2556)
2556
07/04/2556 14:48:09
445
 
805
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย จำนวน 28 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2556)
2556
07/04/2556 14:46:25
424
 
806
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ซ.39/2556)
2556
02/04/2556 15:39:44
492
 
807
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2556)
2556
02/04/2556 15:38:44
437
 
808
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 2 รายการ (จ.6/2556)
2556
01/04/2556 16:04:43
374
 
809
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพันธุ์ไม้น้ำ จำนวน 1 งาน (จ.5/2556)
2556
01/04/2556 13:13:32
369
 
810
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.4/2556)
2556
01/04/2556 12:09:13
386
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42