จำนวนข่าวทั้งหมด 1273 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
811
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการประจำห้องสาธารณสุข จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.49/2556)
2556
17/06/2556 10:11:01
371
 
812
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 (ซ.48/2556)
2556
11/06/2556 11:19:38
365
 
813
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 84 ที่นั่ง (2 ห้อง) จำนวน 2 ชุด (ซ.47/2556)
2556
11/06/2556 11:01:25
388
 
814
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
04/06/2556 15:21:40
407
 
815
ประกาศสอบราคาซื้อโคนมและสุกร
2556
04/06/2556 15:18:21
371
 
816
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ซ.30/2556)
2556
30/05/2556 12:47:03
435
 
817
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.44/2556)
2556
30/05/2556 12:46:12
411
 
818
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.8/2556)
2556
30/05/2556 12:44:52
394
 
819
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 2 รายการ (จ.6/2556)
2556
21/05/2556 10:06:50
455
 
820
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพันธุ์ไม้น้ำ จำนวน 1 งาน (จ.5/2556)
2556
21/05/2556 10:06:10
465
 
821
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง ป.202) จำนวน 1 ชุด (ซ.43/2556)
2556
21/05/2556 10:05:18
402
 
822
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบพร้อม stage และ Ocular จำนวน 10 เครื่อง (ซ.19/2556)
2556
21/05/2556 10:04:05
420
 
823
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บขวด จำนวน 1 งาน (จ.7/2556)
2556
20/05/2556 14:57:51
386
 
824
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.45/2556)
2556
30/04/2556 16:43:03
500
 
825
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ระบบ (ซ.37/2556)
2556
29/04/2556 13:43:43
457
 
826
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.4/2556)
2556
29/04/2556 13:42:02
417
 
827
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
2556
29/04/2556 13:39:45
415
 
828
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงรีดนมโค จำนวน 1 งาน (จ.3/2556)
2556
29/04/2556 10:53:25
433
 
829
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางบัญชี 48 ที่นั่ง (MS303) จำนวน 1 ชุด (ซ.42/2556)
2556
29/04/2556 10:48:34
413
 
830
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ซ.41/2556)
2556
29/04/2556 10:44:44
402
 
831
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2556)
2556
29/04/2556 10:42:33
368
 
832
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.44/2556)
2556
29/04/2556 10:29:23
336
 
833
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
24/04/2556 14:41:44
376
 
834
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง ป.202) จำนวน 1 ชุด (ซ.43/2556)
2556
07/04/2556 14:59:43
454
 
835
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ซ.40/2556)
2556
07/04/2556 14:51:13
458
 
836
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.36/2556)
2556
07/04/2556 14:49:59
458
 
837
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบปรับอากาศอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ (ซ.33/2556)
2556
07/04/2556 14:48:09
448
 
838
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย จำนวน 28 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2556)
2556
07/04/2556 14:46:25
426
 
839
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ซ.39/2556)
2556
02/04/2556 15:39:44
494
 
840
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2556)
2556
02/04/2556 15:38:44
442
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43