จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
811
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการประจำห้องสาธารณสุข จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
17/07/2556 10:16:05
373
 
812
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 (ซ.57/2556)
2556
13/07/2556 14:27:52
369
 
813
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) (ซ.48/2556)
2556
28/06/2556 16:28:03
451
 
814
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 84 ที่นั่ง (2 ห้อง) จำนวน 2 ชุด (ซ.47/2556)
2556
28/06/2556 16:27:04
459
 
815
ประกาศผลการสอบราคาซื้อโคนมและสุกร (ซ.46/2556)
2556
28/06/2556 16:26:25
448
 
816
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.53/2556)
2556
28/06/2556 16:25:47
431
 
817
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังกาอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน (จ.13/2556)
2556
28/06/2556 16:19:04
417
 
818
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 5 ส่วนวังจันทน์ จำนวน 1 งาน (จ.12/2556)
2556
28/06/2556 16:18:11
406
 
819
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.56/2556)
2556
28/06/2556 15:31:28
402
 
820
ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดประจำอาคารทีปวิชญ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ซ.55/2556)
2556
28/06/2556 14:54:52
348
 
821
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 410 จำนวน 1 ระบบ จ.11/2556
2556
24/06/2556 11:10:27
347
 
822
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเคลือบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) (ซ.54/2556)
2556
21/06/2556 15:25:21
383
 
823
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๑ ที่นั่ง (ห้อง ป.๓๐๒) จำนวน ๑ ชุด (ซ.52/2556)
2556
20/06/2556 15:27:14
427
 
824
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน ๕๐ ที่นั่ง (๔ ห้อง) จำนวน ๔ ชุด (ซ.51/2556)
2556
18/06/2556 15:45:47
414
 
825
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ (ซ.50/2556)
2556
18/06/2556 15:40:29
410
 
826
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.8/2556)
2556
17/06/2556 10:13:29
400
 
827
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บขวด จำนวน 1 งาน (จ.7/2556)
2556
17/06/2556 10:12:35
384
 
828
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.9/2556)
2556
17/06/2556 10:11:57
370
 
829
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการประจำห้องสาธารณสุข จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.49/2556)
2556
17/06/2556 10:11:01
379
 
830
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 (ซ.48/2556)
2556
11/06/2556 11:19:38
369
 
831
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 84 ที่นั่ง (2 ห้อง) จำนวน 2 ชุด (ซ.47/2556)
2556
11/06/2556 11:01:25
394
 
832
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
04/06/2556 15:21:40
411
 
833
ประกาศสอบราคาซื้อโคนมและสุกร
2556
04/06/2556 15:18:21
375
 
834
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ซ.30/2556)
2556
30/05/2556 12:47:03
441
 
835
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.44/2556)
2556
30/05/2556 12:46:12
415
 
836
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 (จ.8/2556)
2556
30/05/2556 12:44:52
400
 
837
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 2 รายการ (จ.6/2556)
2556
21/05/2556 10:06:50
458
 
838
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพันธุ์ไม้น้ำ จำนวน 1 งาน (จ.5/2556)
2556
21/05/2556 10:06:10
470
 
839
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง ป.202) จำนวน 1 ชุด (ซ.43/2556)
2556
21/05/2556 10:05:18
405
 
840
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบพร้อม stage และ Ocular จำนวน 10 เครื่อง (ซ.19/2556)
2556
21/05/2556 10:04:05
424
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 28 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44