จำนวนข่าวทั้งหมด 1291 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
841
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บขวด จำนวน 1 งาน (จ.7/2556)
2556
20/05/2556 14:57:51
388
 
842
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.45/2556)
2556
30/04/2556 16:43:03
508
 
843
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ระบบ (ซ.37/2556)
2556
29/04/2556 13:43:43
463
 
844
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.4/2556)
2556
29/04/2556 13:42:02
421
 
845
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
2556
29/04/2556 13:39:45
419
 
846
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงรีดนมโค จำนวน 1 งาน (จ.3/2556)
2556
29/04/2556 10:53:25
438
 
847
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางบัญชี 48 ที่นั่ง (MS303) จำนวน 1 ชุด (ซ.42/2556)
2556
29/04/2556 10:48:34
421
 
848
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ซ.41/2556)
2556
29/04/2556 10:44:44
407
 
849
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2556)
2556
29/04/2556 10:42:33
373
 
850
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.44/2556)
2556
29/04/2556 10:29:23
344
 
851
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
24/04/2556 14:41:44
383
 
852
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง ป.202) จำนวน 1 ชุด (ซ.43/2556)
2556
07/04/2556 14:59:43
460
 
853
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ซ.40/2556)
2556
07/04/2556 14:51:13
464
 
854
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.36/2556)
2556
07/04/2556 14:49:59
462
 
855
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบปรับอากาศอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ (ซ.33/2556)
2556
07/04/2556 14:48:09
455
 
856
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย จำนวน 28 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2556)
2556
07/04/2556 14:46:25
433
 
857
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ซ.39/2556)
2556
02/04/2556 15:39:44
498
 
858
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2556)
2556
02/04/2556 15:38:44
448
 
859
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 2 รายการ (จ.6/2556)
2556
01/04/2556 16:04:43
383
 
860
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพันธุ์ไม้น้ำ จำนวน 1 งาน (จ.5/2556)
2556
01/04/2556 13:13:32
375
 
861
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.4/2556)
2556
01/04/2556 12:09:13
396
 
862
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงรีดนมโค จำนวน 1 งาน (จ.3/2556)
2556
01/04/2556 11:17:23
375
 
863
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (จ.2/2556)
2556
01/04/2556 10:50:35
414
 
864
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 48 ที่นั่ง (ห้อง MS303) จำนวน 1 ชุด (ซ.42/2556)
2556
28/03/2556 14:46:34
388
 
865
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ซ.41/2556)
2556
28/03/2556 14:40:22
387
 
866
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จำนวน 12 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.32/2556)
2556
26/03/2556 12:10:40
418
 
867
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.29/2556)
2556
26/03/2556 12:09:38
355
 
868
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดทดสอบการจำแนกขนาดเม็ดดิน จำนวน 1 ชุด (ซ.26/2556)
2556
26/03/2556 12:08:37
371
 
869
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการประจำห้องสาธารณสุข จำนวน 10 รายการ (ซ.28/2556)
2556
26/03/2556 12:07:39
385
 
870
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเคลือบและตกแต่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด (ซ.27/2556)
2556
26/03/2556 12:06:17
374
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44