จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
841
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง ป.202) จำนวน 1 ชุด (ซ.43/2556)
2556
21/05/2556 10:05:18
575
 
842
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบพร้อม stage และ Ocular จำนวน 10 เครื่อง (ซ.19/2556)
2556
21/05/2556 10:04:05
603
 
843
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บขวด จำนวน 1 งาน (จ.7/2556)
2556
20/05/2556 14:57:51
549
 
844
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.45/2556)
2556
30/04/2556 16:43:03
662
 
845
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 ระบบ (ซ.37/2556)
2556
29/04/2556 13:43:43
620
 
846
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.4/2556)
2556
29/04/2556 13:42:02
583
 
847
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
2556
29/04/2556 13:39:45
599
 
848
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงรีดนมโค จำนวน 1 งาน (จ.3/2556)
2556
29/04/2556 10:53:25
605
 
849
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางบัญชี 48 ที่นั่ง (MS303) จำนวน 1 ชุด (ซ.42/2556)
2556
29/04/2556 10:48:34
589
 
850
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ซ.41/2556)
2556
29/04/2556 10:44:44
570
 
851
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.38/2556)
2556
29/04/2556 10:42:33
534
 
852
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.44/2556)
2556
29/04/2556 10:29:23
502
 
853
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)
2556
24/04/2556 14:41:44
524
 
854
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 ที่นั่ง (ห้อง ป.202) จำนวน 1 ชุด (ซ.43/2556)
2556
07/04/2556 14:59:43
615
 
855
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ (ซ.40/2556)
2556
07/04/2556 14:51:13
614
 
856
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัรฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.36/2556)
2556
07/04/2556 14:49:59
625
 
857
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบปรับอากาศอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ (ซ.33/2556)
2556
07/04/2556 14:48:09
608
 
858
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย จำนวน 28 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.31/2556)
2556
07/04/2556 14:46:25
598
 
859
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ซ.39/2556)
2556
02/04/2556 15:39:44
633
 
860
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.34/2556)
2556
02/04/2556 15:38:44
604
 
861
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร จำนวน 2 รายการ (จ.6/2556)
2556
01/04/2556 16:04:43
537
 
862
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพันธุ์ไม้น้ำ จำนวน 1 งาน (จ.5/2556)
2556
01/04/2556 13:13:32
550
 
863
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนไก่ไข่ จำนวน 1 โรง (จ.4/2556)
2556
01/04/2556 12:09:13
559
 
864
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงรีดนมโค จำนวน 1 งาน (จ.3/2556)
2556
01/04/2556 11:17:23
541
 
865
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (จ.2/2556)
2556
01/04/2556 10:50:35
582
 
866
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 48 ที่นั่ง (ห้อง MS303) จำนวน 1 ชุด (ซ.42/2556)
2556
28/03/2556 14:46:34
560
 
867
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง (ซ.41/2556)
2556
28/03/2556 14:40:22
568
 
868
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ จำนวน 12 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.32/2556)
2556
26/03/2556 12:10:40
580
 
869
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.29/2556)
2556
26/03/2556 12:09:38
511
 
870
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดทดสอบการจำแนกขนาดเม็ดดิน จำนวน 1 ชุด (ซ.26/2556)
2556
26/03/2556 12:08:37
533
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44