จำนวนข่าวทั้งหมด 1240 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
871
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.5/2556)
2555
14/12/2555 16:16:08
428
 
872
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลานามัย จำนวน 5 รายการ (ซ.10/2556)
2555
14/12/2555 10:18:45
425
 
873
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.9/2556)
2555
14/12/2555 10:15:57
408
 
874
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.3/2556)
2555
11/12/2555 14:51:13
407
 
875
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.4/2556)
2555
11/12/2555 14:50:41
397
 
876
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.8/2556)
2555
04/12/2555 10:11:16
442
 
877
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.6/2556)
2555
29/11/2555 11:06:55
429
 
878
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2556)
2555
29/11/2555 11:05:35
451
 
879
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.5/2556)
2555
22/11/2555 15:56:40
476
 
880
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.4/2556)
2555
19/11/2555 09:55:23
445
 
881
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.3/2556)
2555
19/11/2555 09:54:21
465
 
882
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2556)
2555
09/11/2555 16:32:23
470
 
883
ประกาศสอบราคาซื้อโคนม-สุกร (ครั้งที่ 2) (ซ.1/2556)
2555
02/11/2555 16:18:39
480
 
884
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ (โคนม - สุกร) (ซ.56/2555)
2555
30/09/2555 10:04:44
621
 
885
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.55/2555)
2555
11/09/2555 18:44:08
754
 
886
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.47/2555)
2555
11/09/2555 16:35:45
694
 
887
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2555)
2555
11/09/2555 16:33:58
704
 
888
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.54/2555)
2555
11/09/2555 16:31:41
654
 
889
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.53/2555)
2555
11/09/2555 16:30:34
658
 
890
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2555)
2555
07/09/2555 16:06:18
664
 
891
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล และติดตั้งชุดตู้คอนโทรล (จ.8/2555)
2555
07/09/2555 16:05:28
560
 
892
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.43/2555)
2555
07/09/2555 16:03:57
457
 
893
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.52/2555)
2555
07/09/2555 16:02:47
447
 
894
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2555
06/09/2555 09:57:02
472
 
895
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน
2555
06/09/2555 09:42:11
461
 
896
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2555
06/09/2555 09:41:30
464
 
897
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๓)
2555
06/09/2555 09:38:46
444
 
898
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน IT พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)
2555
06/09/2555 09:35:57
426
 
899
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ
2555
06/09/2555 09:33:23
448
 
900
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ (ซ.47/2555)
2555
06/09/2555 09:25:51
433
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42