จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
901
ประกาศสอบราคาซื้อระบบค้นเลือกเส้นทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Router) จำนวน 1 ชุด (ซ.12/2556)
2555
19/12/2555 15:39:20
420
 
902
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ซ.11/2556)
2555
19/12/2555 15:02:15
423
 
903
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.5/2556)
2555
14/12/2555 16:16:08
430
 
904
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลานามัย จำนวน 5 รายการ (ซ.10/2556)
2555
14/12/2555 10:18:45
427
 
905
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ซ.9/2556)
2555
14/12/2555 10:15:57
410
 
906
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.3/2556)
2555
11/12/2555 14:51:13
409
 
907
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.4/2556)
2555
11/12/2555 14:50:41
399
 
908
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.8/2556)
2555
04/12/2555 10:11:16
443
 
909
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.6/2556)
2555
29/11/2555 11:06:55
431
 
910
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2556)
2555
29/11/2555 11:05:35
453
 
911
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.5/2556)
2555
22/11/2555 15:56:40
478
 
912
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.4/2556)
2555
19/11/2555 09:55:23
448
 
913
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.3/2556)
2555
19/11/2555 09:54:21
467
 
914
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2556)
2555
09/11/2555 16:32:23
472
 
915
ประกาศสอบราคาซื้อโคนม-สุกร (ครั้งที่ 2) (ซ.1/2556)
2555
02/11/2555 16:18:39
482
 
916
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ (โคนม - สุกร) (ซ.56/2555)
2555
30/09/2555 10:04:44
624
 
917
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.55/2555)
2555
11/09/2555 18:44:08
756
 
918
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.47/2555)
2555
11/09/2555 16:35:45
696
 
919
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2555)
2555
11/09/2555 16:33:58
708
 
920
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.54/2555)
2555
11/09/2555 16:31:41
656
 
921
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.53/2555)
2555
11/09/2555 16:30:34
661
 
922
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2555)
2555
07/09/2555 16:06:18
666
 
923
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล และติดตั้งชุดตู้คอนโทรล (จ.8/2555)
2555
07/09/2555 16:05:28
562
 
924
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.43/2555)
2555
07/09/2555 16:03:57
459
 
925
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.52/2555)
2555
07/09/2555 16:02:47
451
 
926
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2555
06/09/2555 09:57:02
475
 
927
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน
2555
06/09/2555 09:42:11
463
 
928
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2555
06/09/2555 09:41:30
468
 
929
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๓)
2555
06/09/2555 09:38:46
446
 
930
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน IT พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)
2555
06/09/2555 09:35:57
428
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43