จำนวนข่าวทั้งหมด 1293 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
931
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2556)
2555
29/11/2555 11:05:35
620
 
932
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.5/2556)
2555
22/11/2555 15:56:40
665
 
933
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.4/2556)
2555
19/11/2555 09:55:23
625
 
934
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.3/2556)
2555
19/11/2555 09:54:21
638
 
935
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 1 รายการ (ซ.2/2556)
2555
09/11/2555 16:32:23
643
 
936
ประกาศสอบราคาซื้อโคนม-สุกร (ครั้งที่ 2) (ซ.1/2556)
2555
02/11/2555 16:18:39
667
 
937
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุ (โคนม - สุกร) (ซ.56/2555)
2555
30/09/2555 10:04:44
774
 
938
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.55/2555)
2555
11/09/2555 18:44:08
931
 
939
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ซ.47/2555)
2555
11/09/2555 16:35:45
868
 
940
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.46/2555)
2555
11/09/2555 16:33:58
873
 
941
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ซ.54/2555)
2555
11/09/2555 16:31:41
830
 
942
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.53/2555)
2555
11/09/2555 16:30:34
823
 
943
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2555)
2555
07/09/2555 16:06:18
832
 
944
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล และติดตั้งชุดตู้คอนโทรล (จ.8/2555)
2555
07/09/2555 16:05:28
736
 
945
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.43/2555)
2555
07/09/2555 16:03:57
630
 
946
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.52/2555)
2555
07/09/2555 16:02:47
637
 
947
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2555
06/09/2555 09:57:02
650
 
948
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน
2555
06/09/2555 09:42:11
617
 
949
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
2555
06/09/2555 09:41:30
629
 
950
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๓)
2555
06/09/2555 09:38:46
611
 
951
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน IT พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2)
2555
06/09/2555 09:35:57
654
 
952
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ
2555
06/09/2555 09:33:23
621
 
953
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ (ซ.47/2555)
2555
06/09/2555 09:25:51
604
 
954
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
2555
06/09/2555 09:23:25
578
 
955
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2555)
2555
23/08/2555 18:56:13
687
 
956
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.44/2555)
2555
23/08/2555 17:36:08
676
 
957
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ประจำอาคาร (เฉพาะจุด)เพื่อป้องกันนก (จ.6/2555)
2555
23/08/2555 17:31:28
630
 
958
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.43/2555)
2555
21/08/2555 14:52:15
683
 
959
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล และติดตั้งชุดตู้คอนโทรล (จ.8/2555)
2555
21/08/2555 13:49:09
689
 
960
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด (ซ.42/2555
2555
21/08/2555 13:41:07
681
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44