จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
931
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ
2555
06/09/2555 09:33:23
450
 
932
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ (ซ.47/2555)
2555
06/09/2555 09:25:51
435
 
933
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
2555
06/09/2555 09:23:25
415
 
934
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ซ.45/2555)
2555
23/08/2555 18:56:13
517
 
935
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ซ.44/2555)
2555
23/08/2555 17:36:08
525
 
936
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ประจำอาคาร (เฉพาะจุด)เพื่อป้องกันนก (จ.6/2555)
2555
23/08/2555 17:31:28
479
 
937
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ซ.43/2555)
2555
21/08/2555 14:52:15
522
 
938
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล และติดตั้งชุดตู้คอนโทรล (จ.8/2555)
2555
21/08/2555 13:49:09
497
 
939
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องเรียนเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด (ซ.42/2555
2555
21/08/2555 13:41:07
500
 
940
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักอาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน
2555
21/08/2555 13:40:16
516
 
941
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซ.41.2555)
2555
21/08/2555 13:34:51
496
 
942
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (ซ.40/2555)
2555
21/08/2555 13:25:48
455
 
943
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ซ.39/2555
2555
21/08/2555 13:25:04
448
 
944
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒)
2555
21/08/2555 13:23:47
428
 
945
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการทำแผนโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย (ซ.37.2555)
2555
21/08/2555 13:22:39
441
 
946
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2555
21/08/2555 13:20:14
431
 
947
ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)และInternet
2555
21/08/2555 13:18:39
387
 
948
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.35/2555)
2555
21/08/2555 13:16:22
411
 
949
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ซ.34/2555)
2555
21/08/2555 13:14:57
426
 
950
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 (ซ.38/2555)
2555
21/08/2555 13:13:10
412
 
951
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (ซ.40/2555)
2555
01/08/2555 14:07:24
520
 
952
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ซ.39/2555)
2555
25/07/2555 14:55:59
475
 
953
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการทำแผนโครงการบริการวิชาการและงานวิจัย (ซ.37/2555)
2555
26/06/2555 16:50:14
540
 
954
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ซ.35/2555)
2555
26/06/2555 16:49:17
620
 
955
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (ซ.26/2555)
2555
22/06/2555 14:01:59
520
 
956
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ซ.30/2555)
2555
22/06/2555 14:01:05
532
 
957
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (ซ.29/2555)
2555
22/06/2555 14:00:04
513
 
958
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
2555
11/06/2555 15:41:54
489
 
959
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ซ.34/2555)
2555
11/06/2555 15:38:57
501
 
960
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน IT พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ (ซ.31/2555)
2555
11/06/2555 15:31:02
469
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] 32 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43