จำนวนข่าวทั้งหมด 1272 รายการ (เรียงจากการประกาศล่าสุดก่อน)
 
 
1
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 งาน (จ.31/2560)
2560
21/08/2560 11:20:50
2
 
2
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ไขมันสำหรับอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.18/2561)
2561
11/08/2560 15:24:04
72
 
3
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำ RO พร้อมถังเก็บน้ำขนาด ๔๐ ลิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.17/2561)
2561
11/08/2560 15:22:15
36
 
4
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสกัดไขมัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.16/2561)
2561
11/08/2560 15:21:02
42
 
5
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.15/2561)
2561
11/08/2560 15:19:59
23
 
6
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงบิ๊กแบนด์ จำนวน 1 ชุด (ซ.14/2561)
2561
11/08/2560 14:02:16
38
 
7
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนดนตรี จำนวน 1 ชุด (ซ.13/2561)
2561
11/08/2560 10:21:09
43
 
8
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 20 เครื่อง (ซ.9/2561)
2561
10/08/2560 15:19:37
41
 
9
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 50 เครื่อง (ซ.8/2561)
2561
10/08/2560 15:13:55
53
 
10
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง (ซ.7/2561)
2561
10/08/2560 15:11:19
52
 
11
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall+IPS+VPN) จำนวน 1 ชุด(ซ.6/2561)
2561
10/08/2560 14:54:26
36
 
12
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วนขนาดใหญ่แบบท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 388,000 บีทียู/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด (ซ.47/2560)
2560
10/08/2560 11:25:01
57
 
13
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเร (C.B.R) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.12/2561)
2561
10/08/2560 11:23:12
21
 
14
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมอาคารปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.11/2561)
2561
10/08/2560 11:21:45
18
 
15
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.10/2561)
2561
10/08/2560 11:19:43
9
 
16
ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.5/2561)
2561
10/08/2560 11:18:11
18
 
17
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำสำหรับงานด้านจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ซ.4/2561)
2561
10/08/2560 10:18:17
14
 
18
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง (ซ.3/2561)
2561
10/08/2560 10:14:50
13
 
19
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียน จำนวน 80 ชุด (ซ.2/2561)
2561
08/08/2560 15:43:35
53
 
20
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับรถแทรกเตอร์ฟาร์มเกษตร จำนวน 1 เครื่อง(ซ.1/2561)
2561
08/08/2560 15:41:52
17
 
21
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2559
2560
03/08/2560 16:38:25
26
 
22
ประกาศผลการขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
2560
02/08/2560 10:21:51
43
 
23
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 49 รายการ
2560
27/07/2560 15:10:37
55
 
24
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1129 รายการ
2560
26/07/2560 12:53:07
29
 
25
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 178 รายการ
2560
26/07/2560 12:51:53
23
 
26
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 54 รายการ
2560
25/07/2560 15:47:09
30
 
27
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ (MS) จำนวน 1 งาน
2560
25/07/2560 15:44:07
28
 
28
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
2560
20/07/2560 14:06:58
56
 
29
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง
2560
19/07/2560 15:20:55
126
 
30
ประกาศผลการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนสนามบิน
2560
14/07/2560 13:05:54
91
 
หน้าที่ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43