eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยจัดสรรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรจากสถานบันสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวก
กรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันสมาชิกให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยต้องลงทะเบียน

เครือข่าย eduroam ใช้รูปแบบการยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด (Identity Provider) เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานของสถาบันผู้ให้บริการ
เครือข่าย(Service Provider)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO) มหาวิทยาลัยราภัฏพิบูลสงครามให้บริการในสองบทบาทคือ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สำหรับแขกผู้มาเยือน และผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Privider) สำหรับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ต้องไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่น

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
e-Mail : info.psru@psru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5526-7000-5
Copyright@2016 Pibulsongkram Rajabhat University