ติดต่อสอบถาม
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่ : ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7200
โทรสาร : 0-5526-7201
โทรศัพท์สายใน(ฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) : 9422

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
e-Mail : info.psru@psru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5526-7000-5
Copyright@2016 Pibulsongkram Rajabhat University