คู่มือการใช้งาน

 

Windows 7

1.เข้าหน้า Manage Wireless Networks โดยเข้าไปที่ Control Panel -> Network and Internet -> Manage Wireless Networks

2. สร้าง SSID ชื่อ eduroam โดยเลือกไปที่ Add และเลือก “Manually create a network profile

3. เลือกปรับตั้งค่าโดยกำหนดค่า

– Network name: eduroam

– Security type: WPA2-Enterprise

– Encryption type: AES

– Start this connection automatically เลือกหรือไม่เลือกก็ได้

4. จากนั้นกด Next และเลือก Change connection settings เลือก Security เลือก Microsoft Protected EAP (PEAP) จากนั้นกด Settings

5. เลือก Authentication Method แบบ Secured password (EAP-MSCHAP v2) จากนั้นกดปุ่ม Configure…

5152

6. จากนั้นเอาเครื่องหมายถูกด้านหน้า Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any) ออก และคลิกที่ปุ่ม OK

6

7. คลิกที่ปุ่ม OK

7

8. จะพบว่า SSID : eduroam มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

8

9. เลือก connect wireless network โดยเลือกเชื่อมต่อกับ SSID: eduroam

9

10. จากนั้นทำการเชื่อมต่อโดยใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

– Username: studs12d@psru.ac.th (ชื่อผู้ใช้เดียวกับระบบ iPassport พร้อมระบุโดเมนที่สังกัดเป็น @psru.ac.th)

– Password: ใช้password เดียวกับระบบ iPassport

11. จะสามารถเชื่อมต่อได้

11

 

กลับหน้าหลัก
Mac OS X

 

1. เลือก Wi-Fi ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก SSID : eduroam

2. จากนั้นระบบจะแสดง WPA2 enterprise เพื่อให้กรอกข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

– Mode: Automatic

– Username: studs12d@psru.ac.th (ชื่อผู้ใช้เดียวกับระบบ iPassport พร้อมระบุโดเมนที่สังกัดเป็น@psru.ac.th)

– Password: ใช้รหัสผ่านเดี่ยวกันกับ iPassport

3. จากนั้นระบบจะขึ้นมาให้accept ตัว certificate ให้กด accept หลังจากนั้นสามารถเข้าใช้eduroam ได้ โดยสามารถตรวจสอบสถานะเครือข่ายการเชื่อมต่อได้โดยเปิด terminal พิมพ์ifconfig ตรงส่วนของ Wireless interface จะปรากฏ IP ที่ใช้สาหรับติดต่อ

 

กลับหน้าหลัก
iPhone

 

1. ทำการ Forget Network เดิมก่อน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam ได้ โดยเข้าไปที่เมนู Settings

1 

จากนั้นไปที่เมนู Wi-Fi

คลิกที่ WIFI ที่ต่ออยู่

4

คลิกที่ปุ่ม Forget this Network

5

2. จากนั้นทำการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam โดยให้คลิกที่ eduroam

6

จะขึ้นไดอะล็อกให้กรอก username และ password โดย

– Username: studs12d@psru.ac.th (ชื่อผู้ใช้เดียวกับระบบ iPassport พร้อมระบุโดเมนที่สังกัดเป็น@psru.ac.th)

– Password: ใช้รหัสผ่านเดี่ยวกันกับ iPassport

7

3. จากนั้นระบบจะขึ้นหน้า Certificate จากนั้นให้กด Accept

8

4. ตรวจสอบจะพบว่า สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam ได้

9

 

กลับหน้าหลัก
Android

ทำการ Forget Network เดิมก่อน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam ได้ โดยเข้าไปที่เมนู Settings

1 2

จะขึ้นไดอะล็อกให้กรอก username และ password โดย

– Username: studs12d@psru.ac.th (ชื่อผู้ใช้เดียวกับระบบ iPassport พร้อมระบุโดเมนที่สังกัดเป็น@psru.ac.th)

– Password: ใช้รหัสผ่านเดี่ยวกันกับ iPassport

3

ตรวจสอบจะพบว่า สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam ได้

4 5

 

กลับหน้าหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
e-Mail : info.psru@psru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5526-7000-5
Copyright@2016 Pibulsongkram Rajabhat University