จำนวนผู้ที่จองสอบ 3 รายวิชาในวันและเวลาแต่ละรอบที่กำหนดไว้มีดังนี้
แต่ละรอบสามารถเข้าสอบได้ไม่เกิน 210 คน

หากต้องการลงทะเบียนจองสอบคลิ๊กที่เมนู ลงทะเบียนจองสอบ

ลำดับที่
วันที่และวิชาที่จองสอบ
เวลาที่จองสอบ
จำนวนผู้ที่จองสอบ
1
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
214 คน
2
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
214 คน
3 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
211 คน
4
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
197  คน
5
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
185  คน
6
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
198  คน
7
วันที่ 3 ธันวาคม 2559
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
211  คน
8
วันที่ 3 ธันวาคม 2559
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
211  คน
9
วันที่ 3 ธันวาคม 2559
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
209  คน
10
วันที่ 4 ธันวาคม 2559
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
211  คน
11
วันที่ 4 ธันวาคม 2559
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
209  คน
12
วันที่ 4 ธันวาคม 2559
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
198  คน

13

วันที่ 17 ธันวาคม 2559
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
239 คน
14 วันที่ 17 ธันวาคม 2559
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
210 คน
จำนวนเต็มแล้ว
15 วันที่ 17 ธันวาคม 2559
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
211 คน
16 วันที่ 18 ธันวาคม 2559
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
233 คน
17 วันที่ 18 ธันวาคม 2559
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
211 คน
18 วันที่ 18 ธันวาคม 2559
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
292 คน