จำนวนผู้ที่จองสอบ 3 รายวิชาในวันและเวลาแต่ละรอบที่กำหนดไว้มีดังนี้
แต่ละรอบสามารถเข้าสอบได้ไม่เกิน 210 คน

หากต้องการลงทะเบียนจองสอบคลิ๊กที่เมนู ลงทะเบียนจองสอบ

ลำดับที่
วันที่และวิชาที่จองสอบ
เวลาที่จองสอบ
จำนวนผู้ที่จองสอบ
1
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
159 คน
2
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
140 คน
3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
132 คน
4
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
160  คน
5
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
165  คน
6
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
139  คน
7 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
210  คน
จำนวนเต็มแล้ว
8 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
207  คน
9 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
206  คน
10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
195  คน
11 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
159  คน
12 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
198  คน