จำนวนผู้ที่จองสอบ 3 รายวิชาในวันและเวลาแต่ละรอบที่กำหนดไว้มีดังนี้
แต่ละรอบสามารถเข้าสอบได้ไม่เกิน 210 คน

หากต้องการลงทะเบียนจองสอบคลิ๊กที่เมนู ลงทะเบียนจองสอบ

ลำดับที่
วันที่และวิชาที่จองสอบ
เวลาที่จองสอบ
จำนวนผู้ที่จองสอบ
1
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
209 คน
2
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
209 คน
3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
210 คน
จำนวนเต็มแล้ว
4
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
203  คน
5
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
209  คน
6
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
209  คน
7 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
210  คน
จำนวนเต็มแล้ว
8 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
210  คน
จำนวนเต็มแล้ว
9 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
210  คน
จำนวนเต็มแล้ว
10 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
210  คน
จำนวนเต็มแล้ว
11 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
210  คน
จำนวนเต็มแล้ว
12 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
210  คน
จำนวนเต็มแล้ว
13 วันที่ 2 มีนาคม 2562
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
209 คน
14 วันที่ 2 มีนาคม 2562
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
210 คน
จำนวนเต็มแล้ว
15 วันที่ 2 มีนาคม 2562
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
210 คน
จำนวนเต็มแล้ว
16 วันที่ 3 มีนาคม 2562
รอบที่ 1 : 09.00 - 11.00 น. : สอบวิชาภาษาไทย
206 คน
17 วันที่ 3 มีนาคม 2562
รอบที่ 2 : 12.45 - 14.45 น. : สอบวิชาภาษาอังกฤษ
210 คน
จำนวนเต็มแล้ว
18 วันที่ 3 มีนาคม 2562
รอบที่ 3 : 15.00 - 17.00 น. : สอบวิชาคอมพิวเตอร์
210 คน
จำนวนเต็มแล้ว