-->
  วิธีการลงทะเบียนสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
1.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบได้รายวิชาละ 1 รอบ เท่านั้น
2.
นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนได้
3.
ตรวจสอบจำนวนของผู้เข้าสอบในแต่ละรอบก่อนทำการลงทะเบียน
โดยคลิ๊กที่เมนู ตรวจสอบรายชื่อ
  (จำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบ 210 คนเท่านั้น)
   
รหัสนักศึกษา
กรอกรหัสนักศึกษา 10 หลัก
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ - สกุล
คณะ
โปรแกรมวิชา
เบอร์โทรศัพท์
Ex. 0891234567
เลือกวันที่สอบ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 2 มีนาคม 2562
วันที่ 3 มีนาคม 2562

เลือกรอบที่ต้องการสอบ

รอบที่ 1  เวลา  09.00 - 11.00 น.                 วิชาภาษาไทย
รอบที่ 2  เวลา  12.30 - 14.30 น.                 วิชาภาษาอังกฤษ
รอบที่ 3  เวลา  15.00 - 17.00 น.                 วิชาคอมพิวเตอร์

 
สถานที่สอบ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (จำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบละ 210 คนเท่านั้น)