- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
 
 
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
©2012 Pibulsongkram Rajabhat University.