1. นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
3.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

4.
ข้อมูลระบบ iPASSPORT
 
 
   
Copyright@2014 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.