โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร “การทดสอบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านไอทีของบุคลากร”
ระหว่างวันที่  22-23 กุมภาพันธ์  2561    
เวลา 08.30  -  17.00 น.
ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 1)   อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)

   

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประเทศ
ไทยได้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในระบบทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานที่มากขึ้นด้วยระบบทดสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล
  2. เพื่อวัดประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านไอที ของมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การพัฒนาในอนาคต
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างพื้นฐานให้บุคลากรในการพัฒนาต่อยอดทักษะการใช้งานด้านไอทีต่อไปในอนาคต
ระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30  -  17.00 น.

หลักสูตรการอบรม

อบรมวันที่  1

เวลา

รายการ/กิจกรรม

Microsoft  Word  2010

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

09.00 – 10.30 น.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Word 2010

 

10.30 – 10.45 น.

------พักรับประทานอาหารว่าง------

10.45 – 12.00 น.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Word 2010 (ต่อ)

 

12.00 – 13.00 น.

------พักรับประทานอาหารกลางวัน------

 

13.00 – 14.00 น.

การจัดการกับตัวอักษร และแก้ไขงานพิมพ์เอกสาร

14.00 – 14.30 น.

การสร้างและจัดการข้อมูลในตาราง

 

14.30 – 14.45 น.

------พักรับประทานอาหารว่าง------

 

14.45 – 15.15 น.

การสร้างและจัดการข้อมูลในตาราง (ต่อ)

 

15.15 – 17.00 น.

การแทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่นๆ

อบรมวันที่  2

เวลา

รายการ/กิจกรรม

Microsoft  Word  2010

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

 

09.00 – 10.30 น.

การจัดเรียงและใช้เครื่องมืออ้างอิงภายในเอกสาร

 

10.30 – 10.45 น.

------พักรับประทานอาหารว่าง------

10.45 – 12.00 น.

การสร้างจดหมายเวียนและพิมพ์ซองจดหมาย

12.00 – 13.00 น.

------พักรับประทานอาหารว่าง------

13.00 – 13.30 น.

การสร้างจดหมายเวียนและพิมพ์ซองจดหมาย (ต่อ)

 

14.00 – 14.30 น.

ถาม  -  ตอบ

 

14.30 – 14.45 น.

------พักรับประทานอาหารว่าง------

 

14.45 – 16.00 น.

วิทยาการทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

16.00 – 16.30 น.

แนะนำการสอบ Microsoft  Word 2010

16.30 – 18.30 น.

เริ่มการสอบ   Microsoft  Word 2010

ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมชำระค่าลงทะเบียน 200 บาท/ท่าน    รวมค่าเข้าสอบใบ Certificate และอาหารว่าง

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   จำนวน 40  ท่านต่อรุ่น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ที่อัพเดท และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. เพื่อช่วยฝึกฝนการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร มรพส. ด้วยเครื่องมือทีเป็นมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ
3. เพื่อสร้างความแตกต่าง และความสามารถที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่น

 

** หมายเหตุ**  ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201