- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
 
 
อธิการบดี
ดร. สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่ง ข้าราชการครู อาจารย์ 3 ระดับ 9 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เกิดวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487
ประวัติการศึกษา
  กศ.บ. (ชีววิทยา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร พ.ศ. 2513
  กศ.ม. (ชีววิทยา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร พ.ศ. 2516
  Ed.D (Curriculum + Instruction) Illinois State University พ.ศ. 2535
ประสบการณ์ทำงาน
  หัวหน้าแผนก/ภาควิชาชีววิทยา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี พ.ศ. 2516 – 2520
  หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี พ.ศ. 2521 – 2524
  หัวหน้าแผนกแผนงานฯ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พ.ศ. 2524 – 2526
  รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พ.ศ. 2527 – 2530
  รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พ.ศ. 2535 – 2536
  รองอธิการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พ.ศ. 2537 – 2538
  อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538 – 2541
  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและพัฒนาสถาบัน พ.ศ. 2541 – 2545
  อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2545 - 2547
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
©2012 Pibulsongkram Rajabhat University.