- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
 
 
อธิการบดี
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติการศึกษา
-
-
ประสบการณ์ทำงาน
-
-
-
-
 
สถานที่ติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
©2012 Pibulsongkram Rajabhat University.