ตารางการแข่งขันเซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยว) ชาย
 
สาย A สาย B
       
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่   3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี   4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
       
วัน/เดือน/ปี คู่ที่ เวลา สาย คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
29 มี.ค. 56 5 12.00 น. A ภูเก็ต - สวนสุนันทา 3 : 1 เซต
6 12.45 น. A เชียงใหม่ - รําไพพรรณี 1 : 3 เซต
7 13.30 น. B มหาสารคราม - สงขลา 3 : 0 เซต
8 14.15 น. B จันทรเกษม - นครสวรรค์ 2 : 3 เซต
30 มี.ค. 56 9 09.00 น. B มหาสารคาม - จันทรเกษม 3 : 2 เซต
10 09.45 น. B สงขลา - นครสวรรค์ นครสวรรค์ชนะ ผ่านสงขลา
11 10.30 น. A ภูเก็ต - เชียงใหม่ 2 : 3 เซต
12 11.15 น. A สวนสุนันทา - รำไพพรรณี 0 : 3 เซต
31 มี.ค. 56 21 12.00 น. A ภูเก็ต - รำไพพรรณี 3 : 0 เซต
22 12.45 น. A สวนสุนันทา้ - เชียงใหม่ 0 : 3 เซต
23 13.30 น. B มหาสารคาม - นครสวรรค์ 0 : 3 เซต
24 14.15 น. B สงขลา - จันทรเกษม จันทรเกษม ชนะผ่าน สงขลา
2 เม.ย. 56 31 10.30 น. - มหาสารคาม–รําไพพรรณี 3 : 1 เซต
32 11.15 น. - นครสวรรค์ – ภูเก็ต 2 : 3 เซต
3 เม.ย. 56 35 10.30 น. - รําไพพรรณี –นครสวรรค์ 1 : 3 เซต
36 11.15 น. - มหาสารคาม – ภูเก็ต 2 : 3 เซต
 
 
ตารางการแข่งขันเซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยว) หญิง
 
สาย A สาย B
       
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม   3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต   4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
      5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
       
วัน/เดือน/ปี คู่ที่ เวลา สาย คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
29 มี.ค. 56 1 09.00 น. A อุดรธานี - รําไพพรรณี 3 : 1 เซต
2 09.45 น. A พิบูลสงคราม - ภูเก็ต 3 : 0 เซต
3 10.30 น. B จันทรเกษม - นครสวรรค์ 1 : 3 เซต
4 11.15 น. B นครปฐม - มหาสารคาม 3 : 0 เซต
30 มี.ค. 56 13 12.00 น. B จันทรเกษม - นครปฐม 0 : 3 เซต
14 12.45 น. B นครสวรรค์ - นครศรีธรรมราช 3 : 0 เซต
15 13.30 น. A อุดรธานี - พิบูลสงคราม 3 : 1 เซต
16 14.15 น. A รําไพพรรณี - ภูเก็ต 3 : 0 เซต
31 มี.ค. 56 17 09.00 น. A รําไพพรรณี - พิบูลสงคราม 4 : 3 เซต
18 09.45 น. A อุดรธานี - ภูเก็ต 3 : 0 เซต
19 10.30 น. B นครสวรรค์ - มหาสารคาม 1 : 3 เซต
20 11.15 น. B จันทรเกษม - นครศรีธรรมราช 3 : 0 เซต
1 เม.ย. 56 25 09.00 น. B นครปฐม - นครศรีธรรมราช นครปฐม ชนะผ่าน นครศรีธรรมราช
26 09.45 น. B จันทรเกษม - มหาสารคาม 0 : 3 เซต
27 13.00 น. B นครสวรรค์ - นครปฐม 0 : 3 เซต
28 13.45 น. B มหาสารคาม - นครศรีธรรมราช  
2 เม.ย. 56 29 09.00 น. - มหาสารคาม - อุดรธานี 3 : 1 เซต
30 09.45 น. - นครปฐม – พิบูลสงคราม 3 : 0 เซต
3 เม.ย. 56 33 09.00 น. - อุดรธานี – พิบูลสงคราม 3 : 0 เซต
34 09.45 น. - มหาสารคาม – นครปฐม 0 : 3 เซต
 

อัพเดต ณ วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.