ตารางการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย
 
สาย A สาย B
       
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม   3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด   4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต   5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา
       
วัน/เดือน/ปี คู่ที่ เวลา สาย คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
29 มี.ค. 56 5   A เพชรบุรี - เชียงใหม่ 1 : 3 เซต
6   A จันทรเกษม - ร้อยเอ็ด 1 : 3 เซต
7   B อุดรธานี - นครสวรรค์ ไม่มีการแข่งขัน
8   B วไลยอลงกรณ์ - สวนสุนันทา 3 : 0 เซต
30 มี.ค. 56 13   A เพชรบุรี - จันทรเกษม 3 : 0 เซต
14   A เชียงใหม่ - ภูเก็ต 3 : 0 เซต
15   B อุดรธานี - วไลยอลงกรณ์ ไม่มีการแข่งขัน
16   B นครสวรรค์ - สงขลา 3 : 0 เซต
31 มี.ค. 56 21   A เชียงใหม่ - ร้อยเอ็ด 3 : 1 เซต
22   A เพชรบุรี - ภูเก็ต 3 : 0 เซต
23   B นครสวรรค์ - สวนสุนันทา 3 : 0 เซต
24   B อุดรธานี - สงขลา ไม่มีการแข่งขัน
1 เม.ย. 56 29   A จันทรเกษม - ภูเก็ต 3 : 1 เซต
30   A เพชรบุรี - ร้อยเอ็ด 0 : 3 เซต
31   B วไลยอลงกรณ์ - สงขลา 3 : 1 เซต
32   B อุดรธานี - สวนสุนันทา  
2 เม.ย. 56 37   A เชียงใหม่ - จันทรเกษม 3 : 1 เซต
38   A ร้อยเอ็ด - ภูเก็ต 3 : 0 เซต
39   B นครสวรรค์ - วไลยอลงกรณ์ 3 : 0 เซต
40   B สวนสุนันทา - สงขลา 3 : 0 เซต
3 เม.ย. 56 43 12.30 น. - เชียงใหม่ – วไลยอลงกรณ์ 3 : 1 เซต
44 14.00 น. - นครสวรรค์ – ร้อยเอ็ด 3 : 0 เซต
4 เม.ย. 56 46   - วไลยอลงกรณ์ – ร้อยเอ็ด  
48   - เชียงใหม่ – นครสวรรค์  
 
 
ตารางการแข่งขันวอลเล่ย์บอล หญิง
 
สาย A สาย B
       
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม  

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต

  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต   4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร   5. มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
       
วัน/เดือน/ปี คู่ที่ เวลา สาย คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
29 มี.ค. 56 1 08.00 น. A อุดรธานี - รําไพพรรณี
3 : 0 เซต
2   A จันทรเกษม - ภูเก็ต
3 : 0 เซต
3   B ศรีสะเกษ - นครสวรรค์
3 : 0 เซต
4   B ภูเก็ต - นครปฐม
30 มี.ค. 56 9 08.00 น. A อุดรธานี - จันทรเกษม
3 : 1 เซต
10   A รําไพพรรณี - กําแพงเพชร
0 : 3 เซต
11   B ศรีสะเกษ - ภูเก็ต
ไม่มีการแข่งขัน
12   B นครสวรรค์ - สวนสุนันทา
0 : 3 เซต
31 มี.ค. 56 17 08.00 น. A รําไพพรรณี - ภูเก็ต
3 : 0 เซต
18   A อุดรธานี - กําแพงเพชร
3 : 1 เซต
19   B นครสวรรค์ - นครปฐม
3 : 1 เซต
20   B ศรีสะเกษ - สวนสุนันทา
0 : 3 เซต
1 เม.ย. 56 25 08.00 น. A จันทรเกษม - กําแพงเพชร
0 : 3 เซต
26   A อุดรธานี - ภูเก็ต
3 : 0 เซต
27   B ภูเก็ต - สวนสุนันทา
28   B ศรีสะเกษ - นครปฐม
3 : 1 เซต
2 เม.ย. 56 33 08.00 น. A รําไพพรรณี - จันทรเกษม
3 : 0 เซต
34   A ภูเก็ต - กําแพงเพชร
0 : 3 เซต
35   B นครสวรรค์ - ภูเก็ต
36   B นครปฐม - สวนสุนันทา
0 : 3 เซต
3 เม.ย. 56 41 09.30 น. - อุดรธานี – ศรีสะเกษ
42 11.00 น. - กําแพงเพชร – สวนสุนันทา
0 : 3 เซต
4 เม.ย. 56 45 09.00 น. - อุดรธานี – กําแพงเพชร
47 11.00 น. - ศรีสะเกษ –สวนสุนันทา
 

อัพเดต ณ วันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.