:: รายละเอียดโครงการ (.PDF)
:: แผนที่การเดินทาง (.PDF)
:: ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 


โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบริการวิชาการ

ณ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 1)   อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว)
จำนวน  5  หลักสูตร    (คลิกเลือกที่ชื่อหลักสูตร เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

1. หลักสูตร การอบรมการติดตั้งอุปกรณ์และการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ตรวจสอบรายชื่อ2. หลักสูตร การอบรมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบรายชื่อ3. หลัก สูตร การอบรมเรียนรู้การใช้งาน Blog ด้วย Word Press 
ตรวจสอบรายชื่อ4. หลักสูตร การอบรมบริหารการจัดการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับชุมชน
ตรวจสอบรายชื่อ5. หลักสูตร การอบรมโปรแกรมสำนักงานด้วย Open office.Org
ตรวจสอบรายชื่อ

1.  หลักสูตร  “การติดตั้งอุปกรณ์และการใช้งานเครือข่ายไร้สาย <ย้อนกลับ>
วันพุธที่  16  มกราคม  2551   (เวลา 8.30-17.00 น.)

หลักการและเหตุผล

                ในปัจจุบันการใช้งานอินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นในการทำงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในบริษัท องค์กรของรัฐบาล องค์กรการศึกษาต่างๆโดยผู้ใช้ก็จะเป็นผู้ที่ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้งานในการเปิดดูข่าวสารสาระ  สืบค้นข้อมูลการวิจัย  การรับส่ง e-mail โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการที่จะเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการใช้งานเครือข่ายไร้สายมาใช้งานมากขึ้น เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในองค์กรต่าง ๆ
                ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการอบรมในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์และการใช้งานเครือข่ายไร้สายในรูปแบบต่าง เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้ที่มีความสนใจจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรของตนต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการใช้งานในระบบเครือข่ายไร้สาย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานกับองค์กรของตนเองและใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

                อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท และองค์กรต่างๆ  
จำนวน  40  ท่านต่อหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน  
                ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (มีเอกสารคู่มือการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง)            

ระยะเวลา

                วันพุธที่ 16  มกราคม  2551  (เวลา 8.30-17.00 น.)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ผู้ที่มีความสนใจในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้
งานระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กรของผู้เข้าอบรมสูงสุด

หลักสูตรการอบรม

วันที่

เนื้อหา

16 มกราคม 2551

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายไร้สาย
 2. รู้จักกับ Access Point และ Wireless Adapter
 3. รู้จักกับ SSID
 4. การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)
 5. การตั้งค่าในการใช้งานเบื้องต้น
 6. การตั้งค่าในการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
             - WDS
             - WDS With-AP
             - AP Repeater
             - AP Client
 7. การตั้งค่าในการสร้าง Security และ  Authentication
 8. ปัญหาในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย


2. หลักสูตร  “ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์”<ย้อนกลับ>
วันพฤหัสบดีที่  17  มกราคม  2551   (เวลา 8.30-17.00 น.)

หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับสำนักงาน และองค์กรต่างๆ เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นที่จะต้องพร้อมใช้งานเสมอ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอจึงมีความสำคัญมาก เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาของหน่วยงาน หรือองค์กร
                ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมทั้งการปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานสูงสุด
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความชำรุดและเสียหายได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความชำรุดและเสียหายได้ด้วยตนเอง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้เข้าอบรมหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท และองค์กรต่างๆ  
จำนวน  40  ท่านต่อหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน  

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (มีเอกสารคู่มือการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง)          
  
ระยะเวลา

วันที่  17  มกราคม  2551    (เวลา  8.30-17.00  น.)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ผู้ที่มีความสนใจ ในการดูแล และแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานหรือองค์กรของผู้เข้าอบรมสูงสุด

หลักสูตรการอบรม

วันที่

เนื้อหา

17 มกราคม 2551

 1. แนะนำส่วนประกอบ ฮาร์ดแวร์ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
 2. การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้อต้นทั้งในด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
 3. วิเคราะห์ปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความชำรุดเสียหายทั้งในด้านซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์
 4. แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความชำรุดเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์
 5. แนะนำระบบ fat file
 6. โปรแกรม Norton Partition Magic
 7. โปรแกรม Norton Ghost
 8. ปรับแต่งระบบปฏิบัติการWindows XP ให้มีความเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด


3. หลักสูตร  “เรียนรู้การใช้งาน Blog  ด้วย Word Press” <ย้อนกลับ>
วันศุกร์ที่  18  มกราคม  2551    (เวลา 8.30-17.00 น.)

หลักการและเหตุผล

                สังคมในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกคนในทุกภาคส่วนและทุกหน่วยของสังคมควรจะได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินชีวิตหรือการดำรงชีวิตในปัจจุบันเป็นไปได้ด้วยดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ล้าหลัง มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย บทบาทดังกล่าวนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นจึงได้รับการยอมรับ การส่งเสริมและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ประชาคมของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรต่างเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลายอย่างที่มหาวิทยาลัยได้มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานหลายระบบ เช่น ระบบ GFMIS  ระบบ VoIP และระบบอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในปัจจุบันมีมากมายหลายอย่างในนามที่เรารู้จักกันว่า Blog หรือ Webblog  ที่รู้จักกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ คือ gotoknow , Blogger  เป็นต้นจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ เพื่อให้ได้รับทราบและเห็นประโยชน์ของการใช้งาน Blog และสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี Blog จึงนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและคุณค่าทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันติดปากว่า KM ให้กับประชาคมภายในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดบรรยายการให้รู้จักเทคโนโลยี Blog กับ KM
2. เพื่อเผยแพร่วิธีการใช้งาน Blog  เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการความรู้  
(Knowledge Management)
4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี Blog

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท และองค์กรต่างๆ
จำนวน 50  ท่านต่อหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน  

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (มีเอกสารคู่มือการอบรม  อาหารกลางวัน อาหารว่าง )

ระยะเวลา

                 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2551   (เวลา  8.30-17.00  น.)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. เป็นผู้ที่สนใจสำหรับการเรียนรู้การใช้งาน Blog ด้วย Word Press

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถใช้งาน Blog ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรและสามารถขยายผลต่อไปได้อย่างกว้างขวาง
 2. สามารถนำไปเผยแพร่ทำความเข้าใจภายในหน่วยงานของตนเอง และชักจูงให้ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรการอบรม                            

วันที่

เนื้อหา

18 มกราคม 2551

 - ทำความเข้าใจกับ Blog ทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการใช้ Blog
อย่างไรถึงจะมีประโยชน์
- เริ่มต้นกับการใช้งาน Blog ด้วย Wordpress
- ฝึกปฏิบัติการใช้งาน Blog ด้วย Wordpress4. หลักสูตร  “การบริหารการจัดการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับชุมชน”<ย้อนกลับ>
ระหว่างวันที่  12-14  มีนาคม  2551  (เวลา 8.30-17.00น.)

หลักการและเหตุผล

                ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับสำนักงาน และองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและงานการจัดทำเอกสารต่างๆ ซึ่งรูปแบบของเอกสารในปัจจุบันจะเปลี่ยนจากสื่อกระดาษมาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ฉะนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดทำเอกสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ     เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ และศักยภาพขององค์กรต่างๆ อีกด้วย
                ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดทำเอกสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ จึงได้จัดทำการอบรม “การบริหารการจัดการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับชุมชน”  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้องค์กรต่างๆและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 2. เพื่อให้องค์กรต่างๆและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ความสามารถใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสารได้
 3. เพื่อให้องค์กรต่างๆและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ความสามารถใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสารไปประยุกต์ใช้งานได้

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท และองค์กรต่างๆ  
จำนวน 50  ท่านต่อหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน  

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (มีเอกสารคู่มือการอบรม  อาหารกลางวัน อาหารว่าง )

ระยะเวลา

                 ระหว่างวันที่   12-14   มีนาคม  2551    (เวลา  8.30-17.00  น.)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. มีความสนใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
 2. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                องค์กรต่างๆและผู้ที่สนใจทั่วไป  สามารถนำความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสารไปประยุกต์ใช้งาน ในรูปแบบต่างๆให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการอบรม

วันที่

เนื้อหา

12 มีนาคม 2551

 1. แนะนำระบบปฏิบัติการวินโดวส์
 2. โครงสร้างระบบปฏิบัติการวินโดวส์
 3. วิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์
 4. การประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์
 5. โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน
 6. โปรแกรมสำรวจข้อมูล
 7. การสำรวจข้อมูล
 8. แนะนำโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
 9. โครงสร้างของโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
 10. วิธีใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
 11. การพิมพ์เอกสาร

13  มีนาคม  2551

 1. การทำแผ่นพับ
 2. การแทรกภาพ
 3. การแทรกข้อความศิลป์
 4. การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ
 5. การสร้างตาราง
 6. การสร้างจดหมายเวียน
 7. การทำซองจดหมายเวียน

14  มีนาคม  2551

 1. การสร้างแบบฟอร์ม (เท็มเพลต)
 2. การป้องกันความปลอดภัยของเอกสาร
 3. การทำนามบัตร
 4. การทำสารบัญ


5. หลักสูตร  “โปรแกรมสำหรับงานสำนักงานด้วย Open Office.Org”<ย้อนกลับ>
ระหว่างวันที่  26-28  มีนาคม  2551

หลักการและเหตุผล
                ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับสำนักงาน และองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและงานการจัดทำเอกสารต่างๆ             ซึ่งโปรแกรมในปัจจุบันที่ใช้จัดทำเอกสารต้องเสียค่าใช้  จ่ายสูงสำหรับโปรแกรมเหล่านี้ เพื่อใช้โปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย
                ในปัจจุบันได้มีโปรแกรม Open-Source ที่เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ฟรี รองรับการทำงานของงานเอกสาร  คือโปรแกรม Open Office.Org ที่รองรับการทำงานในงานพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม Open Office.Org Writer ,   งานเอกสารคำนวณด้วยโปรแกรม Open  Office.Org  Calc  ,    งานนำเสนองานด้วยโปรแกรม  Open Office.Org Impress
                ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานโปรแกรม Open Office  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานสำนักงานต่าง ๆ   จึงจัดอบรม หลักสูตร  “โปรแกรมสำหรับงานสำนักงานด้วยOpen Office.Org” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์กรต่างๆและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Open Office ได้
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในองค์กรด้วยการใช้งานโปรแกรม Open Office.Org ซึ่งเป็น Open-Source

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท และองค์กรต่างๆ
จำนวน  40  ท่านต่อหลักสูตร

ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (มีเอกสารคู่มือการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง)

ระยะเวลา

ระหว่างวันที่ 26 - 28  มีนาคม  2551   (เวลา 8.30 – 17.00 น.)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. มีความสนใจในการใช้งานกลุ่มโปรแกรมสำนักงานเช่น Microsoft Word , Excel , Power Point

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์กรต่างๆและผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
Open Office.Org ไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย
สำหรับองค์กรในการจัดหาโปรแกรมสำนักงาน

หลักสูตรการอบรม

วันที่

เนื้อหา

26 มีนาคม 2551

Open Office.Org Writer
- แนะนำโปรแกรม Open Office.Org Writer
- แนะนำส่วนประกอบต่างๆ
- การตั้งค่าก่อนการใช้งาน
- เริ่มการใช้งานและการจัดรูปแบบต่างๆ
- การสร้างตาราง
- การสร้างจดหมายเวียน
- การแก้ไขคำด้วย AutoCorrect
- การพิมพ์เอกสารและแปลงไฟล์สำหรับโปรแกรมอื่น

27 มีนาคม 2551

Open Office.Org Calc
- แนะนำโปรแกรม Open Office.Org Calc
- แนะนำส่วนประกอบต่าง
- เริ่มการใช้งานและการจัดการกับสมุดงาน
- การจัดการเซล
- การใช้สูตรในการคำนวณ
- การสร้างกราฟ
- การพิมพ์เอกสาร

28 มีนาคม 2551

Open Office.Org Impress
- แนะนำโปรแกรม Open Office.Org Impress
- แนะนำส่วนประกอบและเครื่องมือ
- เริ่มการใช้งานและสร้างสไลด์สำหรับการนำเสนอ
- การพิมพ์เอกสารและแปลงไฟล์สำหรับโปรแกรมอื่น


ผู้รับผิดชอบโครงการ<ย้อนกลับ>
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055 – 267200
โทรสาร 055 – 267201
E – mail : nitaya@psru.ac.th