หลักการและเหตุผล

              
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับโรงเรียน องค์กร สำนักงาน และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและงานการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบของเอกสารในปันจุบันจะเปลี่ยนจากสื่อกระดาษมาเป็น สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน ฉะนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดทำเอกสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน และบ่งบอกถึง ภาพลักษณ์ และศักยภาพของโรงเรียน องค์กร สำนักงาน และองค์การบริหารส่วนตำบล อีกด้วย
               ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดทำเอกสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ของบุคลากรภายใน โรงเรียน องค์กร สำนักงาน และองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำการอบรม “ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมพิมพ์เอกสารสำหรับ อบต. ” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ โรงเรียน องค์กร สำนักงาน และองค์การบริหารส่วนตำบล
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  2. เพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  3. เพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
  4. เพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ สามารถใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสารได้
  5. เพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ นำความรู้สามารถใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสารไปประยุกต์ใช้งานด้านการบริหารส่วนตำบลได้
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ


              
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้ด้านการ ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสารไปประยุกต์ใช้งาน ในรูปแบบ ต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรการอบรม
 
วันที่
เนื้อหา
7 สิงหาคม 49

- แนะนำระบบปฏิบัติการวินโดวส์
- โครงสร้างระบบปฏิบัติการวินโดวส์
- วิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์
- การประยุกต์ใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์
- โปรแกรมสนับสนุนการทำงาน
- โปรแกรมสำรวจข้อมูล
- การสำรวจข้อมูล
- แนะนำโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
- โครงสร้างของโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
- วิธีใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสาร
- การพิมพ์เอกสาร

8 สิงหาคม 49
- การทำแผ่นพับ
- การแทรกภาพ
- การแทรกข้อความศิลป์
- การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ
- การสร้างตาราง
- การสร้างจดหมายเวียน
- การทำซองจดหมายเวียน
9 สิงหาคม 49
- การสร้างแบบฟอร์ม (เท็มเพลต)
- การสร้างแบบฟอร์ม (เท็มเพลต)
- การป้องกันความปลอดภัยของเอกสาร
- การทำนามบัตร
- การทำสารบัญ
 

** ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม **

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

               1. มีความสนใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร
               2. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
ค่าลงทะเบียน 

               ผู้เข้าอบรมชำระค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน (รวมเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน , อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน)
 
ระยะเวลา
 
               
ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2549 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ประสานงาน 

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
               อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
               โทรศัพท์ 055-267200
               โทรสาร 055-267201
               Email : nitaya@psru.ac.th

 
การสมัครเข้ารับการอบรม

               กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้ว Fax มายังหมายเลข 0-5526-7201
               หรืออีเมล์แจ้งรายละเอียดการสมัครที่คุณนิตยา ปิ่นแก้ว ที่ nitaya@psru.ac.th