เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย/ตรามหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ตรามหาวิทยาลัยเป็นรูปวงรี
        วงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์2535 ภายในวงรีเป็นชื่อสถาบันราชภัฏแต่ละแห่ง ด้านบนเป็นอักษรภาษาไทย ด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นตัวเขียนที่เป็นลักษณะเฉพาะ สีในตราสถาบันมีความหมายและคุณค่าดังนี้
 
สีน้ำเงิน แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม"สถาบันราชภัฏ"
สีเขียว แทนค่า  แห่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สีทอง  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม  แทนค่า  ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
สีขาว  แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
   
   
         

Copyright @ 2013 Pibulsongkram Rajabhat University | Designed by Webmaster PSRU