หน้าแรก>ข่าวสำหรับนักศึกษา  

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด
ตารางกิจกรรม
 
   
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ให้นักศึกษาทุกคนบันทึกข้อมูลระบบระเบียนสะสมออนไลน์ ปีการศึกษา 2559
08.08.16

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีระบบระเบียนสะสมออนไลน์ สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแล ส่งเสริม พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดย นักศึกษา
สามารถใช้ระเบียนสะสมเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติและผลงานของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย

มหาวิทยาลัยจึงขอให้นักศึกษาทุกคน บันทึกข้อมูลระะบียนสะสมออนไลน์ ดังนี้
1. ลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่าน (สำหรับผู้ที่เข้าระบบเป็นครั้งแรก)
2. กรอกและบันทึกข้อมูลทุกส่วน ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. กรณีมีรหัสผ่านและเคยมีข้อมูลในระบบแล้ว ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกปีการศึกษา

download :
ประกาศมหาวิทยาลัย >> http://saf.psru.ac.th/admin_new/file/Cumulative59.pdf 
ขั้นตอนการใช้งานระบบฯ (สำหรับนักศึกษา) >> http://saf.psru.ac.th/admin_new/file/cumulative.psru.pdf
เข้าสู่ระบบระเบียนสะสมออนไลน์ >> http://cumulative.psru.ac.th
 

 

 

 
           

 


 
    Copyright©2015, ITC Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.   หน้าแรก | เว็บไซต์ มรพส. | ติดต่อสอบถาม