ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:325
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 03/04/2563 12:05:49 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 5 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ขอความร่วมมือประชาชน งดออกนอกเคหสถานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโรคติดต่อ CONID-19
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.