ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:247
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 14/02/2563 13:21:29 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 5 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.