ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:479
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 19/06/2563 13:33:50 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 55 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ข้อกำหนดและคำสั่งฯ ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ข่าวประกาศทั่วไป
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.