หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:3/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 21/04/2560 11:05:02 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 25 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หน่วยลงคะแนนเลือก แนวปฏิบัติ วัน เวลาในการลงคะแนนเลือก และการนับคะแนนเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.