หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 07/10/2563 16:29:05 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 205 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับคะแนนเสนอชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.