ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2564
  วันที่: วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
  อัพโหลดเมื่อ: 07/04/2564 11:45:27 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 10 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ และการนับคะแนนผลการเสนอชื่อ
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.