ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:5/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 25/05/2560 09:54:04 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 161 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (เลือกซ่อม)
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.