ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:3/2562
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 10/03/2562 08:09:35 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 225 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การนำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจำนวนไม่เกินสามคน
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.