ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:4/2562
  ประจำปี: 2562
  วันที่: วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
  อัพโหลดเมื่อ: 15/03/2562 15:38:00 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 382 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.