ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 03/02/2563 14:46:48 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 294 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การนำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจำนวนไม่เกินสามคน
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.