ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:-
  ประจำปี: 2563
  วันที่: วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
  อัพโหลดเมื่อ: 25/09/2563 08:44:48 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 161 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อคณะครุศาสตร์ แนวปฏิบัติสำหรับการลงคะแนนเสนอชื่อ และการนับคะแนนผลการเสนอชื่อ
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.