ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:1/8
  ประจำปี: 2561
  วันที่: วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
  อัพโหลดเมื่อ: 20/08/2561 12:19:58 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 527 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ รอบเดือนสิงหาคม 2561
จดหมายข่าวกองบริหารงานบุคคล
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.