ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ฉบับที่:3/2560
  ประจำปี: 2560
  วันที่: วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
  อัพโหลดเมื่อ: 15/05/2560 13:30:40 โดย: Information PSRU จำนวนครั้งที่อ่าน: 145 ครั้ง
  หัวข้อข่าว: ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หน่วยลงคะแนนเลือก แนวปฏิบัติ วัน เวลาในการลงคะแนนเลือกและการนับคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
จดหมายข่าว
 
               
 
  Copyright@2015 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.